กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอเชิญ กองทุน อ.รัษฎาและห้วยยอด ประชุม

by twoseadj @30 ม.ค. 66 11:29 ( IP : 1...245 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 1128x770 pixel , 197,088 bytes.

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ  ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนการเงินเรียบร้อยแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมติดตามแผนการเงิน ฝึกปฏิบัติทำแผนสุขภาพและการเขียนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ในการนี้ สำนักงาน ฯ ขอเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุน LTC ,ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนและผู้ขอรับงบประมาณกองทุน ฯ รวมไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาดังกล่าว ทั้งนี้ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Relate topics