กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือเชิญกองทุน อ.ระโนดและกระแสสินธุ์ ประชุม 27 ม.ค.

by twoseadj @24 ม.ค. 66 09:32 ( IP : 101...88 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 770x862 pixel , 191,780 bytes.

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 และบัดนี้กองทุนฯ  ส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนการเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา      จึงได้จัดประชุมติดตามแผนการเงิน ฝึกปฏิบัติทำแผนสุขภาพและการเขียนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ในการนี้ สำนักงาน ฯ ขอเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ,ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนและผู้รับทุน รวมไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาดังกล่าว ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด ทั้งนี้ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง