กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

รวบข้อหารือทางกฎหมายกองทุนสุขภาพตำบล 59-60

by twoseadj @6 มี.ค. 60 14:22 ( IP : 180...169 ) | Tags : บทความ-หนังสือ
photo  , 931x715 pixel , 114,990 bytes.

ด้วยเป้าหมายในการบริหารเงินกองทุนสุขภาพตำบลในเขต 12 สงขลา จะต้องให้มีจำนวนเงินถูกใช้ในการดำเนินโครงการด้านการสร้างเสริม ป้องกันโรค ฟื้นฟูและการรักษาเชิงรุก ถูกใช้ไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องประเด็นข้อกฎหมายว่า สามารถใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์กองทุนหรือไม่ สำนักระบบบริการสุขภาพชุมชน จึงจัดทำคู่มือสรุปการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้