กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ ศพด.ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยรายจังหวัด

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เนื่องด้วยที่ผ่านมา พบว่า เด็กซึ่งได้รับการคัดกรองพัฒนาการไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือแก้ไขพัฒนาการล่าช้า นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีเด็กมีภาวะทุพโภชนาการส่งผลต่อการพัฒนาการสมวัย อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนกองทุนหลักประกันสุขภาพนับเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น สปสช.เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน ๑ คน ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ อปท. จำนวน ๑ คน ๓.ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์โดยสมัครเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ ตามวันเวลาและสถานที่แยกตามรายจังหวัด ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าเดินทางจากหน่วยงานผู้จัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จังหวัด วันที่ สถานที่ประชุม ลงทะเบียน หมายเหตุ
ตรัง
26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมอีโคอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ลงทะเบียน
หนังสือเชิญ และกำหนดการ
สตูล
27 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30น.
ซีซีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ลงทะเบียน
** โหลดไฟล์ได้ จากด้านล่าง **
สงขลา
28 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมลีการ์เดน พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียน
พัทลุง
29 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียน
ปัตตานี
2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ลงทะเบียน
นราธิวาส
3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.30น.
ริเวอร์แลมป์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ลงทะเบียน
ยะลา
4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.30น.
โรงแรมปารค์วิวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้ ตามวันเวลา ดังกล่าว (ไม่ต้องลงทะเบียน)


ผ่าน โปรแกรม Zoom : Meeting ID 9019029104 หรือ คลิกที่ปุ่ม ห้องประชุม ออนไลน์ จากหน้าแรกของเว็บไซด์
ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. ขอเชิญประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf - ดาวน์โหลด
  2. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ตรัง.pdf - ดาวน์โหลด
  3. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สตูล.pdf - ดาวน์โหลด
  4. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สงขลา.pdf - ดาวน์โหลด
  5. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.พัทลุง.pdf - ดาวน์โหลด
  6. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปัตตานี.pdf - ดาวน์โหลด
  7. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.นราธิวาส.pdf - ดาวน์โหลด
  8. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ยะลา.pdf - ดาวน์โหลด
  9. สถานการณ์เด็กตรัง25มค.pdf - ดาวน์โหลด
  10. DSPM-KJปรับ1นำเสนอจริง.pdf - ดาวน์โหลด