กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค
รหัสโครงการ 61-L5282-2-03
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมกลุ่มสตรี ตำบลอุใดเจริญ
วันที่อนุมัติ 18 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 21,790.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุบล สิงห์ราช
พี่เลี้ยงโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.903,99.932

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพต่างๆในประชาชน เช่น โรคมะเร็ง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อแดง แช่ฟอร์มาลีน เป็นตัน โรคทางเิดนอาหาร อาทิโรคอุจาระร่วง โรคคอหิวาตกโรค สาเหตุส่วนใหญ่มาจากกการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ปรุงสุกใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยสำหรับประชาชน ชมรมกลุ่มสตรีตำบลอุใดเจริญ ได้เล็งเห็นว่าสตีมีบทบาทต่อการบริโภคในครัวเรือน การส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร เพื่อการนำมาบริโภคในครัวเรือน เพราะหากกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ก็สามารถส่งผลให้คนในครอบครัวได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไปด้วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

ประชาชนความรู้ ความเข้าใจ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ร้อยละ 90

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.พ. 61 - 31 มี.ค. 61 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย 21,790.00 21,790.00
รวม 0 21,790.00 1 21,790.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ

 2. ประสานวิทยากร

 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์

 4. จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่องการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค

  4.1. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

  4.2. สาธิตการการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย การล้างผักผลไม้ อย่างถูกวิธี คงคุณค่าทางอาหาร

  4.3. การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

  4.4. การประเมินผลโครงการและรายงานผล

 5. ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม

 6. ประเมินผล/รายงานผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนมีความตระหนักในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย
 2. ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลอุใดเจริญ กองทุนตำบลอุใดเจริญ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 16:02 น.