กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพขีวิต
รหัสโครงการ 61-L7258-1-15
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข
วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 80,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอาบทิพย์ ตันติมา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.01,100.474
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (80,700.00 บาท)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โยคะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากจิตสำนึกของมนุษย์หรือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ซึ่งเป็นการเรียนรู้โยคะนำมนุษย์ไปสู่สมาธิ ลดการปรุงแต่งของจิต ลดการปรุงแต่งของพฤติกรรมและเกิดการตระหนักรู้ถึงเป้าหมาย กระบวนการของชีวิตนั้นจะต้องยึดวิธีแบบองค์รวมของโยคะ ที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นและขจัดปัญหาทั้งทางกายและทางใจ โดยโยคะจะครอบคลุมทั้งกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ และมีเทคนิคการฝึกฝนร่างกายเพื่อเป็นพื้นฐานควบคุมจิต โดยจะพัฒนาร่างกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะมุ่งเสริมประโยชน์ของการฝึกทางจิตและจิตวิญญาณ ซึ่งจากการศึกษาผลของโยคะต่อสุขภาพกาย พบว่าผู้ฝึกโยคะส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนมีภาวะสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังฝึกโยคะ โดยโยคะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น ระบบหายใจทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้านสุขภาพจิตพบว่าการฝึกโยคะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ด้านสังคมพบว่าผู้ฝึกโยคะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอื่นดีขึ้น และด้านจิตวิญญาณนั้นโยคะเป็นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่มารบกวนนำมาซึ่งการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจิตวิญญาณ การฝึกโยคะสามารถปฏิบัติได้ในคนปกติทุกเพศทุกวัย มีผลในการเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อรอบข้อ เสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อได้ตลอดจนผลดีต่อระบบไหลเวียนโลหิต การขยายของหลอดเลือด ระบบฮอร์โมนในร่างกาย ระบบประสาท ระบบการหายใจ ระบบย่อยอาหาร และการถ่ายเทของเสีย ทำให้เกิดความสมดุลของระบบต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการพบว่าผู้ที่มีโรคเรื้อรังสามารถดีขึ้นได้จากการฝึกโยคะอย่างจ่อเนื่องและถูกวิธี และโยคะสามารถส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณและสังคม เพื่อสร้างความสมดุลได้อย่างแท้จริง ด้วยประโยชน์ของโยคะดังกล่าว ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปทุกระดับด้วยการนำศาสตร์ของการฝึกโยคะ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงจัดทำโครงการนี้เพื่อให้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปปฏิบัติต่อตนเองตลอดจนแนะนำผู้อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติโยคะได้

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติโยคะได้ร้อยละ 80

0.00
2 เพื่อให้ประชาชนมีสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

0.00
3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินแบบสอบถามเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มี.ค. 61 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - -
8 มี.ค. 61 2.ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ - -
9 มี.ค. 61 3. ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนกิจกรรมโครงการ - -
9 มี.ค. 61 4. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม - -
9 ส.ค. 61 7.กิจกรรมกลุ่มโยคะต่อเนื่อง 24 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง - -
28 ส.ค. 61 8.ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ - -
22 พ.ย. 61 5. ดำเนินการโครงการฝึกโยคะเพื่อดุลยภาพชีวิต รุ่นที่ 1 รุ่นละ 40 คน - -
รวม 0 - 7 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารกายแบบโยคะได้และดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี
  2. มีความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
  3. มีสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
  4. มีคุณภาพชีวิตทั้งกาย จิต จิตวิญญาณและสังคมที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 15:24 น.