กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ๑. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ๒. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

??/??/???? ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม. ๑. ผู้รับผิดชอบงานสำรวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ๒. จัดทำแผนงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ ๔. ผู 1,250.00 -
??/??/???? ๒.อบรมให้ความรู้ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย อสม.ตำบลกาหลงทั้ง 4 หมู่ ๒. นัดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ความสำคัญของการฝากครรภ์ 5,750.00 -
??/??/???? 3.เยี่ยมหญิงหลังคลอด ๑.สรุปและจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ 3,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้