กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

แจ้งให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

by twoseadj @September,12 2018 16.10 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ
photo  , 1000x907 pixel , 594,885 bytes.

ด้วย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้(-ร่าง-)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ดำเนินงานกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๒ นั้น อนึ่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศฯ พ.ศ.๒๕๕๗ (ชุดเก่า) ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก ๙๐ วัน และจะหมดวาระลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลังประกาศฯ ฉบับ ๒๕๖๑ บังคับใช้ ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  ขอประสานมายังท่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้
๑.จัดกระบวนการคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) (๔) (๕)และ(๖) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดและ ให้กรรมการตามข้อ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการตามข้อ (๒) โดยเก็บหลักฐานสรุปรายงานการประชุมคัดเลือกไว้ที่หน่วยงานท่าน โดยสามารถใช้งบบริหารในกระบวนการคัดเลือกได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒.ให้บันทึกชื่อ-สกุล ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) เพื่อพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม ออกเลขที่แต่งตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัพโหลดขึ้นเก็บและยืนยันวันออกคำสั่งแต่งตั้ง ถือว่าได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา ทราบ โดยไม่ต้องส่งเอกสารคำสั่งมายังเขต ทั้งนี้เริ่มกรอข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ ๓.ให้บันทึกชื่อ-สกุล ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) เพื่อพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งให้ประธานกองทุนฯลงนาม ออกเลขที่แต่งตั้งของกองทุน อัพโหลดในระบบโดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังสปสช.เขต ๑๒ สงขลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9160
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง