กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้โครงการ ชุดโครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง สปสช. เขต12
รหัสโครงการ 62-NHSO12-01
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสงขลา
วันที่อนุมัติ 18 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 347,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงใจ อ่อนแก้วและคณะทำงานสนับสนุน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสงขลา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 52,080.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มิ.ย. 2562 243,040.00
3 16 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 52,080.00
รวมงบประมาณ 347,200.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีจำนวน 616 แห่ง เป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เป็นกลไกสำคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นของชุมชนเพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำงานด้านสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 99.99 ของพื้นที่

สถานการณ์ด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ ร้อยละ 90 ของเงินรายรับปี 61 มีการสะสมของเงินคงเหลือสะสมประมาณ 50 ล้านบาท เมื่อรวมกับการสะสมที่ยกมาเมื่อต้นปี 2560 มีการสะสมจำนวน 505 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก ส่วนสถานการณ์ของการดำเนินงาน LTC พบว่า มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม จำนวน 338 แห่ง มีผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการดูแลระยะยาว จำนวน 9000 ราย ปี 2559-61 ร้อยละการโอนเงินสำหรับจัดบริการ LTC พบว่า ผลงานคือ 90.09 , 52.26 และ 40.24 มีหลาย อปท.ที่ยังไม่สามารถโอนเงิน LTC เพื่อการจัดบริการได้
เนื่องจากหลายสาเหตุประการ เช่น ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่ดำเนินงานกองทุน LTC การไม่วางแผนหรือตกลงเรื่อง หน่วยงานที่รับเงินเพื่อจัดบริการ LTC เป็นต้น โดยใน ปี 2562 นั้น ทาง สปสช.มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีการรวมประกาศเกี่ยวกับ LTC มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบล

เขต 12 สงขลา ดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) จัดตั้งกลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ( coaching team) รายจังหวัด ปีละ 100 คน ทำหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน 2) การพัฒนากลไกติดตาม 3 กองทุนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงจัดโครงการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล LTC ระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 12 สงขลา

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถบริหารเงินคงเหลือสะสมเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสมทั้งหมด
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพ LTCให้สามารถเบิกเงินและจัดบริการผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดูแล ร้อยละ 90 ของกองทุน LTC

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
28 พ.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ทต.บ้านไร่ ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว และ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี 40 1,000.00 1,000.00 more_vert
11 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 45 1,000.00 1,000.00 more_vert
14 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเดา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 10 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ทต.พะตง ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 30 1,000.00 1,000.00 more_vert
25 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว ครั้งที่ 1 โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
28 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ทต.คูเต่า ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 55 1,000.00 1,000.00 more_vert
6 ก.พ. 62 ประชุมร่วมพี่เลี้ยงกองทุน จังหวัด สงขลา ครั้งที่ 1 โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา 25 10,000.00 10,000.00 more_vert
18 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
19 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเทพา ครั้งที่ 1 โดย นายพงศักดิ์ ศรีรัตน์ 30 1,000.00 1,000.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคลองแห โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 22 1,000.00 1,000.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โดยนายสุทธิพงศ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน โดยนายพิเชษ สุขทร 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
21 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอสะบ้าย้อย 50 6,000.00 6,000.00 more_vert
21 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทวีนอก โดย นายอรรถพงษ์ แวสือนิ 21 1,000.00 1,000.00 more_vert
21 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. แดนสงวน โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุน อบต.ท่าประดู่ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ท่าบอน โดย นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก โดยนาย ณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนงแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาและการลงข้อมูลกรรมการ 20 2,000.00 2,000.00 more_vert
27 ก.พ. 62 งพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหา โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ โดย นายณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
28 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ โดยณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
4 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ โดยนายพิเชษ สุขทร 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
4 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาำตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
5 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 22 1,000.00 1,000.00 more_vert
5 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบ อบต.สำนักแต้ว โดยนาย ณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
7 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
8 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงพื้นสี่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ โดยนายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
12 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทสบาลเมืองปาดังเบซาร์ โดย นาย ณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
13 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
13 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
14 มี.ค. 62 งพื้นที่านับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
14 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
14 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ปลักหนู โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชะมวง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 23 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ทุ่งขมิ้น โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทสบาลตำบลปริก โดยณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มี.ค. 62 งพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโหย อบต. เปียน. โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. แดนสงวน โดยนายพิเชษ สุขทร 0 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 3 1,000.00 1,000.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม โดย นางสาว ดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
25 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหาร โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 1,000.00 more_vert
25 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน อบต. คลองหลา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 2,000.00 more_vert
25 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา โดย นายณัฐเกียรติ ชำนิธุรกา 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทสบาลเมืองบ้านพรุ โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด โดย นายคฑาวุธ คงเย็น 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน โดยนายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
28 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังยาง โดยนายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนองทุนสุขภาพ ตำบล อบต.รัตภูมิ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรั่ง โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 19 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาตำบล อบต. วัดขนุน โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเดา โดยนายณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหิน โดยนางสาว ธาริตา วงค์ญาติ 30 1,000.00 1,000.00 more_vert
8 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
8 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
8 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
19 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
19 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อบต.เขาพระ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 2,000.00 more_vert
19 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ โดยนายพิเชษ สุขทร 10 1,000.00 1,000.00 more_vert
22 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหาใต้ และเทศบาลตำบลนาสีทอง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 4 1,000.00 2,000.00 more_vert
25 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 2,000.00 more_vert
26 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอกระแสสินธ์ ครั้งที่ 1 โดย นายคฑาวุฒิ คงเย็น 30 2,000.00 2,000.00 more_vert
26 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนรู โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ป่าชิง โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 80 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
30 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอจะนะ ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ 60 7,000.00 7,000.00 more_vert
1 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต.นาหว้า โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
3 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง อบต. ห้วยลึก โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 10 2,000.00 2,000.00 more_vert
7 พ.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปียน โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 30 1,000.00 1,000.00 more_vert
16 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอหาดใหญ่ 38 7,500.00 7,500.00 more_vert
16 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอคลองหอยโข่ง ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 15 2,000.00 2,000.00 more_vert
16 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสิงหนคร โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอควนเนียง ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,500.00 2,500.00 more_vert
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอรัตภูมิ ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 30 4,000.00 4,000.00 more_vert
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอนาหม่อม ครั้งที่ 1 โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 2,500.00 2,500.00 more_vert
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอบางกล่ำ ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 10 2,500.00 2,500.00 more_vert
23 พ.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
29 พ.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล องต. ท่าข้าม โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 4 1,000.00 1,000.00 more_vert
13 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยง 15 3,500.00 3,500.00 more_vert
17 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. บางกล่ำ โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 3 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง โดย นายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 มิ.ย. 62 ลงสนับบสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทสบาลนครหาดใหญ่ โดย นายณตฤณ เพ็ชรมี 4 1,000.00 - more_vert
21 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 - more_vert
21 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
25 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่ โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 - more_vert
26 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
26 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. เกาะสะบ้า โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแต้ว โดยนาย ณตฤณ เพ็ชรมี 20 1,000.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา โดยนายสมโภชน์ ยอดดี 20 1,000.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ตลิ่งชัน โดยนายกุศล ขุนเพ็ชร 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาำตำบล อบต.ท่าโพธิ์ โดยนางสาว กรอุไร ใบตาเย็บ 20 1,000.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม โดยนางสาว กรอุไร ใบตาเย็บ 20 1,000.00 - more_vert
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 - more_vert
28 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 20 1,000.00 - more_vert
28 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 18 1,000.00 - more_vert
28 มิ.ย. 62 ลงพื้นสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 - more_vert
28 มิ.ย. 62 งพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ โดย นางสาวกรอุไร ใบตาเย็บ 20 1,000.00 - more_vert
1 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู โดยนายปรเมศวร์ เอียดเพชร 20 1,000.00 - more_vert
1 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต.แค โดยนายปรเมศวร์ เอียดเพชร 20 1,000.00 - more_vert
1 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ เทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยนาย ณตฤณ เพ็ชรมี 18 2,000.00 - more_vert
2 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 - more_vert
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอนาหม่อม ครั้งที่ 2 โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 6 2,000.00 2,000.00 more_vert
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะเดา โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสะเดาโดย ณัฎฐเกียรติ ชำนิธุระการ 40 4,000.00 - more_vert
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเทพา ครั้งที่ 1 โดย นายพงศักดิ์ ศรีรัตน์ 60 4,000.00 - more_vert
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดจันทร์ โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 20 1,000.00 - more_vert
4 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 - more_vert
4 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 20 1,000.00 - more_vert
5 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ โดยนายปริญญา ถิระวุฒิ 20 1,000.00 - more_vert
5 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา โดยนายพงศักดิ์ ตรีรรัตน์ 20 1,000.00 - more_vert
8 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสงขลา โดย นายณตฤณ เพ็ชรมี 20 1,000.00 - more_vert
8 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพ อบต.กระดังงา โดยนางสาวธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 - more_vert
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเมืองสงขลา โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอเมือง 12 3,000.00 3,000.00 more_vert
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสิงหนคร โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 5,000.00 5,000.00 more_vert
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเมืองสทิงพระ ( อบต.ท่าหิน อบต.บ่อแดง อบต.คูขุด ) 10 1,500.00 1,500.00 more_vert
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง โดยนาย ณตฤณ เพ็ชรมี 20 1,000.00 - more_vert
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล เทศบาลตำบลนาทับ โดยนายกุศล ขุนเพ็ชร 20 1,000.00 - more_vert
11 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดีหลวง โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
12 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล ทต. ท่าช้าง โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 5 1,000.00 - more_vert
12 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 - more_vert
12 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต รำแดง โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 18 1,000.00 - more_vert
12 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 5 1,000.00 1,000.00 more_vert
15 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 - more_vert
16 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 - more_vert
17 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสทิงพระ โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสทิงพระ 24 4,500.00 - more_vert
18 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ทำนบ โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 18 1,000.00 1,000.00 more_vert
18 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00 more_vert
19 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย นายธนพนธ์ จรสุวรรณ 20 1,000.00 - more_vert
19 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค โดยนางสาวธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 - more_vert
19 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ปากรอ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 5 1,000.00 - more_vert
23 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอระโนดและกระแสสินธุ์ โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอระโนด และเจ้าหน้าที่สปสช.เขต 12 40 6,500.00 6,500.00 more_vert
23 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สุขภาพตำบล อำเภอระโนด โดยทีมพี่เลี้ยงอำเภอระโนด 25 4,500.00 4,500.00 more_vert
23 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม นายสมโภชน์ ยอดดี 20 1,000.00 - more_vert
26 ก.ค. 62 ประชุมทีมพี่เลี้ยงครั้ง 3 เรื่องการติดตามกองทุนในการลงโปรแกรมและการเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยง 20 20,000.00 - more_vert
30 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอสะบ้าย้อย 30 5,000.00 5,000.00 more_vert
30 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต.จทิ้งพระ โดยนางสาวธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 - more_vert
31 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร โดยนายธนพนธ์ จรสุววรณ 20 1,000.00 - more_vert
22 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสะเดา ณัฎฐเกียรติ ชำนิธุระการ 40 4,000.00 - more_vert
26 ส.ค. 62 สนับสนุน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 5 1,000.00 - more_vert
27 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล คลองหอยโข่ง ครั้งที่ 2 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 8 1,000.00 - more_vert
29 ส.ค. 62 ประชุมทีมพี่เลี้ยงครั้ง 3 เรื่องการติดตามกองทุนในการลงโปรแกรมและการเบิกจ่ายเงิน 16 18,000.00 - more_vert
30 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งตำเสา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 30 1,000.00 - more_vert
5 ก.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต. ฉลุง อำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ โดย นางดวงใจ. อ่อนแก้ว 20 2,000.00 - more_vert
10 ก.ย. 62 ประชุมทีมพี่เลี้ยงครั้ง 4 เรื่องการติดตามกองทุนในการลงโปรแกรมและการเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานปี 63 15 14,000.00 - more_vert
12 ก.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล. ทต. ท่าช้าง โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอบางกล่ำ 30 1,000.00 - more_vert
12 ก.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหาร โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 4 1,000.00 - more_vert
12 ก.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทอม โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 5 1,000.00 - more_vert
13 ก.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอนาทวี โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 50 5,500.00 - more_vert
13 ก.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอควนเนียง ครั้งที่ 2 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,500.00 - more_vert
19 ก.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล ทม. บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ โดยทีมพี่เลี้ยงหาดใหญ่ 60 2,000.00 - more_vert
23 ก.ย. 62 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการลงติดตามกองทุนและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ จังหวัด สงขลา 30 38,700.00 - more_vert
รวม 3,641 347,200.00 118 183,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.รัตภูมิ และบางกล่ำ.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
2 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
3 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
4 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
5 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.รัตภูมิ และบางกล่ำ.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
6 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.หาดใหญ่ ติดตามกองทุน.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 18:10 น.