กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้โครงการ ชุดโครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง สปสช. เขต12
รหัสโครงการ 62-NHSO12-01
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสงขลา
วันที่อนุมัติ 18 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 347,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดวงใจ อ่อนแก้วและคณะทำงานสนับสนุน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสงขลา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 52,080.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มิ.ย. 2562 243,040.00
3 16 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 52,080.00
รวมงบประมาณ 347,200.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีจำนวน 616 แห่ง เป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เป็นกลไกสำคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นของชุมชนเพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำงานด้านสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 99.99 ของพื้นที่

สถานการณ์ด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ ร้อยละ 90 ของเงินรายรับปี 61 มีการสะสมของเงินคงเหลือสะสมประมาณ 50 ล้านบาท เมื่อรวมกับการสะสมที่ยกมาเมื่อต้นปี 2560 มีการสะสมจำนวน 505 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก ส่วนสถานการณ์ของการดำเนินงาน LTC พบว่า มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม จำนวน 338 แห่ง มีผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการดูแลระยะยาว จำนวน 9000 ราย ปี 2559-61 ร้อยละการโอนเงินสำหรับจัดบริการ LTC พบว่า ผลงานคือ 90.09 , 52.26 และ 40.24 มีหลาย อปท.ที่ยังไม่สามารถโอนเงิน LTC เพื่อการจัดบริการได้
เนื่องจากหลายสาเหตุประการ เช่น ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่ดำเนินงานกองทุน LTC การไม่วางแผนหรือตกลงเรื่อง หน่วยงานที่รับเงินเพื่อจัดบริการ LTC เป็นต้น โดยใน ปี 2562 นั้น ทาง สปสช.มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีการรวมประกาศเกี่ยวกับ LTC มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบล

เขต 12 สงขลา ดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) จัดตั้งกลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ( coaching team) รายจังหวัด ปีละ 100 คน ทำหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน 2) การพัฒนากลไกติดตาม 3 กองทุนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงจัดโครงการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล LTC ระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 12 สงขลา

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถบริหารเงินคงเหลือสะสมเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสมทั้งหมด
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพ LTCให้สามารถเบิกเงินและจัดบริการผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดูแล ร้อยละ 90 ของกองทุน LTC

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
28 พ.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ทต.บ้านไร่ ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว และ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี 40 1,000.00 1,000.00
11 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 45 1,000.00 1,000.00
14 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเดา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 10 1,000.00 1,000.00
18 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ทต.พะตง ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 30 1,000.00 1,000.00
25 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำขาว ครั้งที่ 1 โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
28 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ทต.คูเต่า ครั้งที่ 1 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 55 1,000.00 1,000.00
6 ก.พ. 62 ประชุมร่วมพี่เลี้ยงกองทุน จังหวัด สงขลา ครั้งที่ 1 โดยทีมพี่เลี้ยงจังหวัดสงขลา 25 10,000.00 10,000.00
18 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวี โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
19 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
20 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเทพา ครั้งที่ 1 โดย นายพงศักดิ์ ศรีรัตน์ 30 1,000.00 1,000.00
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคลองแห โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 22 1,000.00 1,000.00
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง โดยนายสุทธิพงศ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
20 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน โดยนายพิเชษ สุขทร 18 1,000.00 1,000.00
21 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอสะบ้าย้อย 50 6,000.00 6,000.00
21 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทวีนอก โดย นายอรรถพงษ์ แวสือนิ 21 1,000.00 1,000.00
21 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. แดนสงวน โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 1,000.00
22 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุน อบต.ท่าประดู่ โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 18 1,000.00 1,000.00
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ท่าบอน โดย นายทนงศักดิ์ ภักดีไพบูลย์ 20 1,000.00 1,000.00
22 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก โดยนาย ณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 18 1,000.00 1,000.00
26 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 18 1,000.00 1,000.00
26 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00
27 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะโหนงแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาและการลงข้อมูลกรรมการ 20 2,000.00 2,000.00
27 ก.พ. 62 งพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหา โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00
27 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
27 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ โดย นายณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 18 1,000.00 1,000.00
27 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00
28 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ โดยณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00
4 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ โดยนายพิเชษ สุขทร 18 1,000.00 1,000.00
4 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาำตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 18 1,000.00 1,000.00
5 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกวาง โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 22 1,000.00 1,000.00
5 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบ อบต.สำนักแต้ว โดยนาย ณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00
7 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00
8 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 20 1,000.00 1,000.00
11 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชิงแส โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00
11 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
11 มี.ค. 62 ลงพื้นสี่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ โดยนายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 18 1,000.00 1,000.00
12 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทสบาลเมืองปาดังเบซาร์ โดย นาย ณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00
13 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
13 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 1,000.00
14 มี.ค. 62 งพื้นที่านับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
14 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่ โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00
14 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ปลักหนู โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 18 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงเพชร โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชะมวง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 23 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ทุ่งขมิ้น โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทสบาลตำบลปริก โดยณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 62 งพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโหย อบต. เปียน. โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 18 1,000.00 1,000.00
15 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. แดนสงวน โดยนายพิเชษ สุขทร 0 0.00 1,000.00
18 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
21 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพะวง โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 3 1,000.00 1,000.00
21 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม โดย นางสาว ดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
25 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหาร โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 1,000.00
25 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลาน อบต. คลองหลา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 2,000.00
25 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา โดย นายณัฐเกียรติ ชำนิธุรกา 20 1,000.00 1,000.00
26 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทสบาลเมืองบ้านพรุ โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
26 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00
27 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด โดย นายคฑาวุธ คงเย็น 20 1,000.00 1,000.00
27 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน โดยนายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 20 1,000.00 1,000.00
27 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00
28 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังยาง โดยนายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 18 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนองทุนสุขภาพ ตำบล อบต.รัตภูมิ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรั่ง โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 19 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาตำบล อบต. วัดขนุน โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 20 1,000.00 1,000.00
29 มี.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเดา โดยนายณัฐเกียรติ ชำนิธุรการ 20 1,000.00 1,000.00
2 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
2 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ โดยนายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00
4 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าหิน โดยนางสาว ธาริตา วงค์ญาติ 30 1,000.00 1,000.00
8 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 20 1,000.00 1,000.00
8 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
8 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
19 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 1,000.00
19 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อบต.เขาพระ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 2,000.00
19 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ โดยนายพิเชษ สุขทร 0 0.00 1,000.00
22 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหาใต้ และเทศบาลตำบลนาสีทอง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 4 1,000.00 2,000.00
25 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,000.00 2,000.00
26 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอกระแสสินธ์ ครั้งที่ 1 โดย นายคฑาวุฒิ คงเย็น 30 2,000.00 2,000.00
26 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนรู โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
26 เม.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 18 1,000.00 1,000.00
29 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ป่าชิง โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 80 1,000.00 1,000.00
29 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 18 1,000.00 1,000.00
29 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา โดยนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 1,000.00 1,000.00
30 เม.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอจะนะ ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ 60 7,000.00 7,000.00
1 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต.นาหว้า โดยนางสาว ธาริตา วงศ์ญาติ 20 1,000.00 1,000.00
3 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง อบต. ห้วยลึก โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 10 2,000.00 2,000.00
7 พ.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปียน โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 30 1,000.00 1,000.00
16 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอหาดใหญ่ 38 7,500.00 7,500.00
16 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอคลองหอยโข่ง ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 15 2,000.00 2,000.00
16 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสิงหนคร โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 1,000.00
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอควนเนียง ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,500.00 2,500.00
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอรัตภูมิ ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 30 4,000.00 4,000.00
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอบางกล่ำ ครั้งที่ 1 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 10 2,500.00 2,500.00
17 พ.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอนาหม่อม ครั้งที่ 1 โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 2,500.00 2,500.00
29 พ.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล องต. ท่าข้าม โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 4 1,000.00 1,000.00
13 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเนียง โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 18 1,000.00 1,000.00
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยง 15 3,500.00 3,500.00
17 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. บางกล่ำ โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 3 1,000.00 1,000.00
18 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง โดย นายคฑาวุธ คงเย็น 18 1,000.00 1,000.00
18 มิ.ย. 62 ลงสนับบสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทสบาลนครหาดใหญ่ โดย นายณตฤณ เพ็ชรมี 4 1,000.00 -
19 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเทพา ครั้งที่ 1 โดย นายพงศักดิ์ ศรีรัตน์ 60 4,000.00 -
20 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพ อบต.กระดังงา โดยนางสาวบารีย๊ะ ยาดำ 20 1,000.00 -
21 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง โดยนายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 20 1,000.00 -
21 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 -
24 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ทำนบ โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 18 1,000.00 -
25 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่ โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 -
26 มิ.ย. 62 บงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย โดยนางสาวบารีย๊ะ ยาดำ 20 1,000.00 -
26 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. เกาะสะบ้า โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูหาใต้ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 4 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแต้ว โดยนาง เมธาวี ทองนวลจันทร์ 20 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา โดยนายสมโภชน์ ยอดดี 20 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ตลิ่งชัน โดยนายกุศล ขุนเพ็ชร 20 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาำตำบล อบต.ท่าโพธิ์ โดยนางสาว กรอุไร ใบตาเย็บ 20 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขาม โดยนางสาว กรอุไร ใบตาเย็บ 20 1,000.00 -
27 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 20 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 18 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต. ปากรอ โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 ลงพื้นสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 -
28 มิ.ย. 62 งพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ โดย นางสาวกรอุไร ใบตาเย็บ 20 1,000.00 -
1 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู โดยนายปรเมศวร์ เอียดเพชร 20 1,000.00 -
1 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต.แค โดยนายปรเมศวร์ เอียดเพชร 20 1,000.00 -
1 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่ เทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยนาย ณตฤณ เพ็ชรมี 18 2,000.00 -
2 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล อบต.จทิ้งพระ โดยนางสาวบารีย๊ะ ยาดำ 20 1,000.00 -
2 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 -
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอเมือง 30 3,000.00 -
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะเดา ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสะเดาโดย ณัฎฐเกียรติ ชำนิธุระการ 40 4,000.00 -
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทอม โดยนายสมโภช ยอดดี 20 1,000.00 -
3 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหาร โดยนายสมโภช ยอดดี 4 1,000.00 -
3 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดจันทร์ โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 20 1,000.00 -
4 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอระโนด ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอระโนด 40 6,500.00 -
4 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล ทต. ท่าช้าง โดยนาง ดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 -
4 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 -
4 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 20 1,000.00 -
5 ก.ค. 62 ประชุมทีมพี่เลี้ยงครั้ง 3 เรื่องการติดตามกองทุนในการลงโปรแกรมและการเบิกจ่ายเงิน 25 14,000.00 -
5 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ โดยนายปริญญา ถิระวุฒิ 20 1,000.00 -
5 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพา โดยนายพงศักดิ์ ตรีรรัตน์ 20 1,000.00 -
8 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอนาทวี ครั้งที่ 1 โดยนายอะหมัด หลีขาหรี 50 5,500.00 -
8 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสงขลา โดย นายณตฤณ เพ็ชรมี 20 1,000.00 -
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง โดยนางเมธาวี ทองนวลจันทร์ 20 1,000.00 -
10 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับตำบล เทสบาลตำบลนาทับ โดยนายกุศล ขุนเพ็ชร 20 1,000.00 -
11 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสิงหนคร ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยอำเภอสิงหนคร 30 4,500.00 -
11 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากแตระ โดยนายพิเชษ สุขทร 20 1,000.00 -
12 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 -
12 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต รำแดง โดยนางสุภาวดี มงคลบุตร 18 1,000.00 -
15 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอควนเนียง ครั้งที่ 2 โดย นางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 2,500.00 -
15 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากบาง โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 18 1,000.00 -
16 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา โดยนายพงศักดิ์ ตรีรัตน์ 20 1,000.00 -
17 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสทิงพระ ครั้งที่ 1 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสทิงพระ 24 6,000.00 -
19 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย นายธนพนธ์ จรสุวรรณ 20 1,000.00 -
19 ก.ค. 62 ลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว 20 1,000.00 -
22 ก.ค. 62 ประชุมทีมพี่เลี้ยงครั้ง 3 เรื่องการติดตามกองทุนในการลงโปรแกรมและการเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานปี 63 20 14,000.00 -
22 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดีหลวง โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 -
23 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี โดยนางเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ 20 1,000.00 -
23 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม นายสมโภชน์ ยอดดี 20 1,000.00 -
24 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสทิงพระ ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสทิงพระ 40 6,000.00 -
26 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอสะบ้าย้อย 60 5,000.00 -
30 ก.ค. 62 สนับสนุน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ โดยนางเมธาวี ทองนวลจันทร์ 20 1,000.00 -
31 ก.ค. 62 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร โดยนายธนพนธ์ จรสุววรณ 20 1,000.00 -
16 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอจะนะ ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอจะนะ 60 7,500.00 -
16 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอบางกล่ำ ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอบางกล่ำ 30 2,000.00 -
22 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสะเดา ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยงอำเภอสะเดา ณัฎฐเกียรติ ชำนิธุระการ 40 4,000.00 -
23 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอเมือง 20 1,500.00 -
26 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอสิงหนคร ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยอำเภอสิงหนคร 25 4,500.00 -
27 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอนาหม่อม ครั้งที่ 2 โดย นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 20 2,000.00 -
27 ส.ค. 62 ลงสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล อำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 โดย ทีมพี่เลี้ยง อำเภอหาดใหญ่ 40 8,000.00 -
13 ก.ย. 62 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการลงติดตามกองทุนและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ จังหวัด สงขลา 30 46,200.00 -
รวม 3,808 347,200.00 103 147,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.รัตภูมิ และบางกล่ำ.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
2 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
3 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
4 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.คลองหอยโข่ง อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
5 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.รัตภูมิ และบางกล่ำ.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์
6 เชิญผู้รับผิดชอบกองทุน อ.หาดใหญ่ ติดตามกองทุน.pdf (.pdf) ดวงดาว อุปสิทธิ์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 18:10 น.