กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแม่และเด็กปลอดภัย ชาวกาหลงมีสุข ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รหัสโครงการ 62-L2524-1-0008
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอนามัยแม่และเด็ก
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่อนุมัติ 4 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2562 - 27 ธันวาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 10,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนูร์ฮายาตี เจะนา
พี่เลี้ยงโครงการ นายอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.291069978923,101.51023864746
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2562 27 ธ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2562 27 ธ.ค. 2562 10,000.00
รวมงบประมาณ 10,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 อนามัยแม่และเด็ก หมายถึง การดูแลสุขภาพของหญิงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ ให้มีการการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีบุตรที่สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายนี้จะบรรลุผลได้ ควรเริ่มตั้งแต่การดูแลหญิงขณะตั้งครรภ์ให้มีสุขภาพที่ด
4.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

อนามัยแม่และเด็ก หมายถึง การดูแลสุขภาพของหญิงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ ให้มีการการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีบุตรที่สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายนี้จะบรรลุผลได้ ควรเริ่มตั้งแต่การดูแลหญิงขณะตั้งครรภ์ให้มีสุขภาพที่ดี มีการคลอดที่ปลอดภัย และสุขภาพหลังคลอดที่ดีเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม จากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตามข้อมูลตัวชี้วัด Health Data Center จังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค.2559-ก.ย.๒๕๖๐)พบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 37 คน มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์31 คน (ร้อยละ 83.78)มาฝากครรภ์ครบ 5ครั้งตามเกณฑ์14 คน (ร้อยละ 38.89) ได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 25 คน (ร้อยละ 69.44) ปีงบประมาณ ๒๕๖1 (ต.ค.2560-ก.ย.๒๕๖1)พบว่า กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 29 คน มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 28 คน (ร้อยละ 96.55)มาฝากครรภ์ครบ 5ครั้งตามเกณฑ์ทั้งหมด 24 คน (ร้อยละ 96 )ได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์22 คน (ร้อยละ 95.65)จะเห็นได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ยังคงต้องการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ด้วย
จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ จึงได้จัดทำโครงการแม่และเด็กปลอดภัย ชาวกาหลงมีสุข ในตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ๑. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

1.หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ร้อยละ 60

4.00 0.00
2 ๒. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 60

3.00 0.00
3 เพื่อให้หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ

3.00 0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? ประชุมเจ้าหน้าที่และ อสม. ๑. ผู้รับผิดชอบงานสำรวจข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ๒. จัดทำแผนงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ ๔. ผู 1,250.00 -
??/??/???? ๒.อบรมให้ความรู้ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย อสม.ตำบลกาหลงทั้ง 4 หมู่ ๒. นัดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ความสำคัญของการฝากครรภ์ 5,750.00 -
??/??/???? 3.เยี่ยมหญิงหลังคลอด ๑.สรุปและจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ 3,000.00 -
รวม 0 10,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
๒. หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ๓. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.doc) ชื่อกองทุนตำบลกาหลง
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.doc) ชื่อกองทุนตำบลกาหลง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ต.กาหลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ต.กาหลง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 00:00 น.