กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลการดำเนินงานกองทุน 9 เดือน เขต 12 สงขลา

by twoseadj @1 ก.ค. 64 09:45 ( IP : 171...246 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 918x513 pixel , 81,886 bytes.

ผลงานเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ณ 30 มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายแล้ว 334.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.9% ของรายรับปี 64  หรือคิดเป็น 49.9 % หากเทียบกับรายรับทั้งหมด(รายรับ 64 รวมกับเงินสะสมยกมา) ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.3 ล้านบาท(กำหนดเป้าหมายการเบิกเดือน มิ.ย. 340 ล้านบาท) จังหวัดที่มีการใช้เงินมากที่สุด คือ อันดับ 1 จังหวัดพัทลุง ใช้จ่ายไป 64.87 % ของรายรับทั้งหมด และ อันดับ 2 จังหวัดสตูล 59.57% ของรายรับทั้งหมด

ในอีก 3 เดือนสุดท้าย(ก.ค.-ก.ย.) ต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีก 100 ล้านบาท  เฉลี่ยเดือนละ 34 ล้านบาท นอกจากนี้ เขต 12 สงขลาได้ประมวลผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯที่สามารถเบิกจ่ายเงิน ณ 30 มิถุนายน 64 ถึง 70% ของรายรับแล้ว มีจำนวน......แห่ง(รอข้อมูลการประมวลอีกครั้ง)  ตามรายชื่อที่แนบนี้

ยังคงเหลือตัวชี้วัดสำหรับการปรับเกลี่ยงบประมาณเพิ่มให้กองทุนฯในปี 65 อีก 1 ตัวสุดท้าย คือ เดือน ก.ย. 64 กองทุนฯจะต้องเบิกจ่ายเงิน 80% ของรายรับทั้งหมด

Relate topics