กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เอกสารzoom แนวทางดำเนินงานกองทุนฯ 65

by twoseadj @14 ธ.ค. 64 12:40 ( IP : 171...200 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1039x660 pixel , 110,293 bytes.

เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดชี้แจงเรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ปี 2565 ผ่านโปรแกรม zoom แก่เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
มีเนื้อหาประด็น ทิศทางการบริหารกองทุนฯ และผลการตรวจสอบของ สตง.กรณี กองทุนสุขภาพตำบล ในจังหวัด ยะลา
การจัดทำแผนการเงิน รับ-จ่าย และแผนสุขภาพ
การเขียนโครงการแบบออยนไลน์เพื่อรับเงินดำเนินงานจากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
การดำเนินงานกองทุน LTC

เอกสารประกอบการชี้แจงสามารถดาว์นโหลดออนไลน์ได้