กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ส่งเบิกเงินกองทุนเขต 12 สงขลา รอบ 1,2และ 3

by twoseadj @14 ธ.ค. 65 08:52 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x240 pixel , 69,260 bytes.

ตามมติที่ประชุม อปสข.เขต 12 ครั้ง /2565 วันที่  ตุลาคม 2565 ให้จัดสรรเงินแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 524 แห่ง วงเงิน 191,953,305 บาท ซึ่งมีเงินคงเหลือไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับ (หมายเหตุ ปรับเกณฑ์การประกาศฯ ฉ.4 ซึ่งกำหนดเหลือไม่เกิน 1 เท่า) และกองทุนจะต้องจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน รับ-จ่ายผ่านโปรแกรมออนไลน์ นั้น
ความคืบหน้า ปรากฏว่า มีกองทุนฯที่เข้าตามเงื่อนไขข้างต้น  จำนวน 288 แห่ง ส่งเบิกเงินเพื่อโอนให้ จำนวนเงิน 114,053,715 บาท แยกเป็น
รอบที่ 1 จำนวน 118 กองทุน เป็นเงิน 46,563,660 บาท
รอบที่ 2 จำนวน  91 กองทุน เป็นเงิน 36,895,185 บาท
รอบที่ 3 จำนวน 79 กองทุน เป็นเงิน 30,594,870 บาท
ยังคงเหลือ อีก 236 แห่ง ยังไม่ทำและอนุมัติแผนการเงินในโปรแกรมออนไลน์ และมีเงินคงเหลือ อีก 77,899,590 บาท ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนการเงินรับ-จ่าย และนำเข้าสู่การอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน พร้อมบันทึกการอนุมัติผ่านเว็บไซต์ โดยมีเวลาเพื่อส่งทำแผนการเงิน จนถึง 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น