กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิธีตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.

by twoseadj @20 ก.พ. 66 10:53 ( IP : 101...171 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบเงินโอนค่าบริการสาธารณสุข 45 บาท/ ปชก.หรือ เงินโอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ขอให้ อปท.ที่ได้รับเงินโอนดำเนินการดังนี้
1.กดลิงค์จากเมนู ตรวจสอบการโอนเงิน สปสช.

2.ใส่รหัสหน่วยบริการ Lxxxxx

3.ไม่ต้องเลือกปีงบประมาณ
4.เลือกวันเริ่มต้น 1/10/65 สิ้นสุด ปัจจุบัน

5.ดาวน์โหลดไฟลน์ PDF เงินโอนค่าบริการสาธารณสุขจาก สปสช.
6.ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ประธานกองทุน) ลงนาม

  1. อปท.ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้ถือว่าใบ statement เป็นใบเสร็จรับเงิน
    8.อปท.ไม่ต้องส่งเอกส่ารตอบรับไปทางไปรษณีย์
    9.ลงรับบัญชีการเงิน ในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล โดย

- 40100 เงินโอนจาก สปสช.
- 40200 เงินสมทบจาก อปท. ขอแนะนำให้ลดทอนสักส่วนเงินสมทบลง ตามจำนวนเงินที่ได้โอน เพื่อหากมีการโอนเงินสิทธิอื่นภายหลังจะได้มีเงินสมทบ แต่หากไม่โอนเงินสิทธิอื่น จะได้มีเงินขอรับเพิ่มเติมจาก สปสช. หลัง 1 เม.ย. -30 มิ.ย.นี้
(กรณีตั้งสทบให้ กองทุนออกใบเสร็จรับเงิน)
10.ขอความร่วมมือจาก อปท.ไม่ต้อง ปรับแผนการเงิน รับ-จ่าย