กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือแจ้งโอนเงิน 524 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

by twoseadj @8 มี.ค. 66 14:57 ( IP : 180...210 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 863x454 pixel , 189,603 bytes.

ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 และมติคณะ อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.)  เห็นชอบการจัดสรรเงินแก่กองทุนฯที่มีเงินคงเหลือสะสมไม่เกิน 1.5 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา โดยต้องทำและอนุมัติแผนการเงินรับ-จ่าย ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯพร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund. happynetwork.org)  ซึ่งในปี 2566 มีกองทุนฯที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 524 แห่ง และคณะ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติให้โอนแก่กองทุนฯ ตามจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้โอนเงิน        ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และหน่วยงานของท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สำนักงาน ฯ จึงได้จัดทำเนวทางการดำเนินงานทางการเงินและบัญชี กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง