กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือแจ้งให้ อปท.ดำเนินการทางบัญชีให้เรียบร้อย

by twoseadj @31 มี.ค. 66 15:46 ( IP : 182...213 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 588x544 pixel , 81,960 bytes.

ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖กำหนดการจัดทำแผนสุขภาพ แผนการเงิน การบริหารโครงการภายในไตรมาส 1รวมทั้งการสมทบเงินของ อปท. ภายในไตรมาส 2นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ได้จัดทำข้อมูลผลการบันทึกข้อมูลการเงินในระบบโปรแกรมกองทุนตำบล พบว่ามีหลายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นยังไม่บันทึกเงินรายรับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น ทำให้ยอดเงินสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณปี 2566 ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง นอกจากนี้พบหลายกองทุนยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12สงขลา ขอประสานความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลการเงินให้เป็นปัจจุบัน ในระบบโปรแกรม https://localfund.happynetwork.org  และเร่งรัดดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ แก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน      ตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต  ตามแนวทาง ประกาศ ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำนักงานฯ จะดึงข้อมูลการเงินจากระบบในวันที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมตามประกาศ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง