กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอเชิญ อปท.เป้าหมาย ประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงิน รายจังหวัด

by twoseadj @7 ก.ค. 66 11:37 ( IP : 113...59 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 854x481 pixel , 78,842 bytes.
 • photo , 644x584 pixel , 116,157 bytes.
 • photo , 1000x1510 pixel , 182,049 bytes.
 • photo , 1000x1223 pixel , 116,331 bytes.
 • photo , 1000x1165 pixel , 145,803 bytes.
 • photo , 1000x1842 pixel , 234,882 bytes.
 • photo , 1000x1828 pixel , 287,016 bytes.
 • photo , 1000x1748 pixel , 193,029 bytes.

ตามแนวทางการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มากกว่าร้อยละ 75 ภายในไตรมาสที่ 3 ซึ่งปัจจุบันพบว่าภาพรวมการเบิกจ่ายเงินกองทุนในพื้นที่ เขต 12 สงขลา เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 52.75 ดังนั้น เพื่อติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลและ LTC ที่มีผลงานระดับร้อยละ 20-59 จึงได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับเงิน ให้ได้ระดับมากกว่าร้อยละ 70 ของเงินทั้งหมด ตลอดจนเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ให้หน่วยจัดบริการ ปี  2566 โดยจัดประชุมแยกรายจังหวัด ดังนี้


ในการนี้ สำนักงาน ฯ ขอเรียนเชิญ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรรมการและเลขานุการ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุน(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนละไม่เกิน 3 ท่าน  เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาดังกล่าว

Comment #1
Posted @20 ก.ค. 66 21:02 ip : 171...36

รบกวนขอไฟล์นำเสนอ ได้มั้ยคะ