กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งบันทึกจำนวนประชากรกลางปีเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 65

by fair_skl12 @5 เม.ย. 64 15:47 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 620x642 pixel , 126,780 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน ๔๕ บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
๑.ประสานสำนักทะเบียนราษฎร เพื่อขอรับจำนวนประชากรทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ๒.กรอกจำนวนประชากรดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรโดยการคูณ ๔๕ บาทต่อประชากรให้อัตโนมัติ  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ต้องขังในพื้นที่ให้ท่านเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังรวมในจำนวนประชากรที่แจ้งมาด้วย รายละเอียดตามสิ่งส่งมาด้วย ๑
๓.ให้ทำเครื่องหมายในช่องประเภท ระดับรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (ข้อมูลรายได้ ปี ๒๕๖๓) ระบบจะคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องสมทบเข้ากองทุนฯให้อัตโนมัติ หากต้องการสมทบมากกว่าข้อกำหนด ท่านสามารถลบตัวเลขดังกล่าวแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการสมทบ แทนที่ข้อมูลเดิม เจ้าหน้าที่กองทุนฯต้องประสานเพื่อการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณสมทบปี ๒๕๖๕ เดือน สิงหาคม
๔.เมื่อป้อนข้อมูลประชากรในระบบออนไลน์แล้ว ให้ถ่ายรูปเอกสารจำนวนประชากรที่ใช้กรอกเข้ามาในระบบเพื่อทวนสอบกรณีมีข้อโต้แย้งการจัดสรร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ขอให้ดำเนินการขั้นตอน ๑-๔ ภายใน ๓๐ เมษายน นี้เท่านั้นหากไม่ดำเนินการ สปสช.เขต ๑๒ สงขลา จะนำจำนวนประชากรเดิมที่เคยให้ไว้เมื่อปี ๒๕๖๓ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินให้
๕.ระหว่างเดือน เมษายน -กันยายน ๒๕๖๔ นั้น ขอให้ท่านเร่งดำเนินการบริหารจัดการกองทุน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานรับทุนประเภทต่างๆ เขียนและนำเสนอโครงการด้านสุขภาพ และเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ท่านเร่งเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับทุน เป้าหมายต้องเบิกจ่ายมากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของรายรับทั้งหมด
๖.เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ สปสช.เขต ๑๒ สงขลา จะประมวลข้อมูลผลงานและเงินคงเหลือ เพื่อแจ้งแก่ท่านผ่านเว็บไซต์ กรณีมีเงินคงเหลือสะสมเกิน ๒ เท่าของรายรับ สปสช.ยังคงมาตรการไม่จัดสรรเงิน และจะนำเงินดังกล่าวปรับเกลี่ยเพิ่มโดยจัดสรรให้กองทุนฯที่มีผลการดำเนินงานเป็นตามตัวชี้วัดกำหนดต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2921
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง