กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

อบต.ปูยุด ดูแลกลุ่มสูงอายุ LTC

by twoseadj @27 ม.ค. 65 14:27 ( IP : 182...103 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 145,762 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,513 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 113,007 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,275 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,355 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,957 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,213 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 186,898 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,362 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,985 bytes.

อบต.ปูยุด ร่วมกับทีม LTC ตำบลปูยุด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปูยุด

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ทางนายแวอับดุลเราะห์มาน โตะอาดัม นายกอบต.ปูยุด  นายต่วนติบรอนี โตะกูบาฮา รองนายกอบต.ปูยุด กองสาธารณสุขฯ กองศึกษา งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด พยาบาล CM รพ.สต.ปูยุด และผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย (บริบาล CG) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปูยุด จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ราย

โดยผลการเยี่ยมทางผู้บริหารอบต.ปูยุด และผู้เกี่ยวข้อง สามารถรับรู้ปัญหาสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วย และความเดือดร้อนของครอบครัว  โดยหากเป็นการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ทางรพ.สต.จะเป็นผู้ประสานและรับผิดชอบ ด้านกายอุปกรณ์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ป่วย และผ้าอ้อม ผู้รับผิดชอบ คือ กองทุน LTC อบต.ปูยุด และจะประสานเพิ่มเติมกับกองทุนภาคประชาสังคมตำบลปูยุด  ในการนี้ทางผู้บริหารอบต.ปูยุด  จะนำข้อเสนอและสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ป่วย มาดำเนินการและประสานความช่วยเหลือไปยังองค์กรอื่นๆต่อไป โดยในโอกาสต่อไปทางผู้บริหารจะลงพื้นที่รับรู้ปัญหาผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมทุกราย ทุกพื้นที่ -อินชาอัลลอฮ-