กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

อบต.คลองเปียะร่วมดำเนินงานกองทุน

by twoseadj @5 เม.ย. 65 11:09 ( IP : 49...177 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x563 pixel , 68,665 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 171,260 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 171,260 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 174,722 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,834 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,834 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 159,237 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,568 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 68,665 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 73,214 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 64,632 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 66,647 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 62,751 bytes.

นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาและทีมงาน ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อลงนามในข้อตกลงดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กับ นายจำรอง บุญวรรณ์  นายก อบต.คลองเปียะ และทีมผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ ร่วมเป็นให้เกียรติและสักขีพยาน การลงนามข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมีการซักถามเพื่อความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับและมีส่วนร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล และ LTC การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่ง อบต.คลองเปียะ จะเริ่มการจัดสรรงบประมาณและดำเนินงานกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2566 โดยคาดการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลจะมีการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัวต่อประชากร อบต.คลองเปรียะ ประมาณปี ละ 220,000 บาทและรวมกับที่ อบต.สมทบด้วยประมาณ 70,000 บาท ก็จะส่งผลให้คลองเปรียะมีเงินกองทุนประมาณ 290,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน องค์กรต่างๆในพื้นที่ ส่วนกองทุน LTC นั้น ก็จะต้องมีการสำรวจและประเมินค่าความสามารถดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมกองทุน LTC ประมาณปีละ 30 คน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเงินค่าดูแลและจัดบริการสาธารณสุขจาก สปสช.รายละ 6,000 บาท
นับเป็นความน่าชื่นชมและยินดีของประชาชนในพื้นที่คลองเปียะ โดยมีผู้บริหาร คือ นายจำรอง บุญวรรณ์ และคณะผู้บริหารได้สมัครเข้าร่วมดำเนินงานกองทุน ดังกล่าว อันจะส่งผลให้ภาพรวมดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลพื้นที่เขต 12 ประกอบ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ครบ 617 แห่ง หรือ 100 เปอร์เซ็นต์
สปสช.ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกองทุนดัง รายละเอียด
** วันที่ 5 เมษายน 2565 : ลงนามข้อตกลงดำเนินงานกองทุน ทั้ง 2 กองทุน และ
** เปิดสมุดบัญชี หน้าสมุดคนลงนาม (กลุ่ม 1 นายก + รองนายก + ปลัด /กลุ่ม 2 จนท.กองสาธารณสุข 2 คน)
** สำเนาเอกสารรวมหน้าบัญชีธนาคาร
** แจ้งจำนวนประชากร ผ่านโปรแกรมภายในเดือนเมษายน เพื่อให้ สปสช.จัดสรรงบ
** เดือนสิงหาคม เตรียมเงินสมทบประมาณ 30% ของรายรับ
** ประมาณเดือนตุลาคม จะมีการโอนเงินกองทุน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ