กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ข้อให้ลงบันทึกบัญชีเงิน สมทบ จัดสรร และดอกเบี้ย

by twoseadj @19 เม.ย. 65 15:28 ( IP : 171...215 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo , 800x450 pixel , 83,141 bytes.

ตามที่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลการลงบัญชีการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประเภทการลงบัญชีเงินจัดสรร 45 บาท/ประชาการ จาก สปสช. และเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดอกเบี้ยเดือน มีนาคม  เข้ากองทุนฯ จากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(https://localfund.happynetwork.org) ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 ปรากฏว่ามีหลายแห่งไม่ดำเนินการเรียบร้อย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งให้ดำเนินการ ดังนี้

1.กรณีไม่ลงบัญชี เงินจัดสรร 45 บาท/ประชากร จาก สปสช. ให้ดำเนินการลงบัญชีให้เรียบร้อย ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบการได้รับจัดสรรเงิน ปี 2565 จากเว็บไซต์ สปสช.ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากไม่ได้รับจัดสรร เนื่องจากมีเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เกิน 2 เท่า ขอให้ท่านลงรับบัญชี เงินจัดสรร 45 บาท/ประชากร จากสปสช. เท่ากับ 0 บาท(ศูนย์บาท)

2.กรณีไม่สมทบเงินเข้ากองทุนตามระดับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท่านตรวจสอบการโอนเงินสมทบเข้ากองทุนฯ และลงรับเงินในบัญชีกองทุน ประเภท เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากหากล่วงเลยปีงบประมาณไปแล้ว การสมทบเงินย้อนหลังจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งมีหลายขั้นตอน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีเงินงบประมาณไม่เพียงพอให้แจ้ง สปสช.เขต 12 เพื่อการสมทบภายหลัง ในกรณีเป็นกองทุนฯประเภทไม่ได้รับจัดสรร ตามประกาศฯ ข้อ 23 นั้น ให้ลงบัญชี เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากับ 0 บาท(ศูนย์บาท) หมายเหตุ :หากท่านปรับบัญชีแล้ว ก่อนที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทาง สปสช.ขออภัยด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. ปัตตานี_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินสมทบปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 2. นราธิวาส_ ไม่บันทึกดอกเบี้ย ปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 3. ปัตตานี_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินจัดสรรปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 4. นราธิวาส_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินสมทบปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 5. นราธิวาส_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินจัดสรร ปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 6. ตรัง_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินดอกเบี้ยปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 7. ตรัง_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงิน อปท.สมทบ ปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 8. ตรัง_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงิน สปสช.จัดสรร ปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 9. ปัตตานี_ ไม่บันทึกดอกเบี้ยปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 10. พัทลุง_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินจัดสรรปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 11. พัทลุง_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินสมทบปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 12. พัทลุง_ ไม่บันทึกดอกเบี้ย ปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 13. ยะลา_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินจัดสรร ปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 14. ยะลา_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินสมทบปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 15. ยะลา_ ไม่บันทึกดอกเบี้ยปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 16. สงขลา_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินจัดสรรปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 17. สงขลา_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินสมทบปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 18. สงขลา_ ไม่บันทึกดอกเบี้ยปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 19. สตูล_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินจัดสรรปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 20. สตูล_ ไม่บันทึกข้อมูลการเงินสมทบปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 21. สตูล_ ไม่บันทึกดอกเบี้ยปี 2565_190465.pdf - ดาวน์โหลด
 22. หนังสือติดตามการบันทึกเงินสมทบและดอกเบี้ย.pdf - ดาวน์โหลด