กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้ง ประชากรรอรับจัดสรร งบ 2566

by twoseadj @20 เม.ย. 65 14:53 ( IP : 171...215 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1295x602 pixel , 139,315 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1.ประสานสำนักทะเบียนราษฎร เพื่อขอรับจำนวนประชากรทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน (ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)
2.กรอกจำนวนประชากรดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรโดยการคูณ 45 บาทต่อประชากรให้อัตโนมัติ  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ต้องขังในพื้นที่ให้ท่านเพิ่มจำนวนผู้ต้องขังรวมในจำนวนประชากรที่แจ้งมาด้วย
3.ให้ทำเครื่องหมายในช่องประเภท ระดับรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (ข้อมูลรายได้ ปี 2564) ระบบจะคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องสมทบเข้ากองทุนฯให้อัตโนมัติ หากต้องการสมทบมากกว่าข้อกำหนด ท่านสามารถลบตัวเลขดังกล่าวแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการสมทบ แทนที่ข้อมูลเดิม เจ้าหน้าที่กองทุนฯต้องประสานปลัดเพื่อการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณสมทบปี 2566 ในช่วงเดือน สิงหาคม
4.เมื่อป้อนข้อมูลประชากรในระบบออนไลน์แล้ว ให้ถ่ายรูปเอกสารจำนวนประชากรที่ใช้กรอกเข้ามาในระบบเพื่อทวนสอบกรณีมีข้อโต้แย้งการจัดสรร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอให้ดำเนินการขั้นตอน 1-4 ภายใน 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้นหากไม่ดำเนินการ สปสช.จะนำจำนวนประชากรเดิมที่เคยให้ไว้เมื่อปี 2564 ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินให้
5.ระหว่างเดือน เมษายน -กันยายน 2565นั้น ขอให้ท่านเร่งดำเนินการบริหารจัดการกองทุน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานรับทุนประเภทต่างๆ เขียนและนำเสนอโครงการด้านสุขภาพ และเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ท่านเร่งเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับทุน เป้าหมายต้องเบิกจ่ายมากกว่า ร้อยละ 80 ของรายรับทั้งหมด
6.เดือน ตุลาคม 2565 สปสช.เขต 12 สงขลา จะประมวลข้อมูลผลงานและเงินคงเหลือ เพื่อแจ้งแก่ท่านผ่านเว็บไซต์ กรณีมีเงินคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับ สปสช.ยังคงมาตรการไม่จัดสรรเงิน