กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

มหกรรม ไหวขยับ เท่ากับออกกำลังกาย สงขลา

by twoseadj @11 มิ.ย. 65 13:22 ( IP : 171...13 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 113,395 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 108,952 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 100,059 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 117,479 bytes.

จังหวัดสงขลา จัดมหกรรม PA หรือ ไหวและขยับ เท่ากับออกกำลังกาย ณ ศาลากิจกรรมริมคลองวง เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมนำเสนอรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย หรือ PA :Physical Activities ในรูปแบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เช่น การเพิ่มกาเคลื่อนไหวทางกายจากการประกอบอาชีพตามวิถี โหนด นา เล การจัดกิจกรรม PA challenge ของนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนา การเพิ่มการเคลื่อนไหวจากการสันจร นันทนาการ ในรูปแบบของการใช้ประเพณี การขับร้องพื้นบ้าน

ในงานมีการกล่าวเปิดโดย นางนิธินาถ ศิริเวช รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  และกล่าวรายการโดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มอบประกาศนียบัตรแก่พี่เลี้ยงกองทุนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการจัดทำโครงการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  มีการเสวนาเรื่อง ชาวสงขลาชวนมากไหวและขยับ เท่ากับออกกำลังกาย  มี นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นางสกุลศิริ สิริสงคราม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง