กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือเชิญ กปท.ร่วมขับเคลื่อน PA จ.ตรัง

by twoseadj @24 มิ.ย. 65 13:13 ( IP : 49...176 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 893x503 pixel , 79,236 bytes.

ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มีความร่วมมือกับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นั้น

ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สังกัดของท่านที่รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104 เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

รบกวนผู้เข้าร่วมประชุม ดาว์นโหลดหนังสือเชิญ ด้านล่าง