กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอเชิญประชุมผ่าน zoom โครงการผ้าอ้อม ชะลอไต

by twoseadj @27 มิ.ย. 65 13:33 ( IP : 113...159 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 900x604 pixel , 97,480 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ (1) ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าว  ตามผลวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้มีประเด็น (2) การดำเนินโครงการชะลอไตเสื่อมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและภาวะเสี่ยงต่อไตเสื่อม ผ่านการรับงบประมาณเพื่อดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือกองทุนสุขภาพตำบล นั้น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอเรียนเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่กองทุน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่องการขับเคลื่อนชุดสิทธิประโยชน์โครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสำหรับบุคคล      ที่มีภาวะพึ่งพิง และ โครงการชะลอไตเสื่อมผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในวันที่ 1 กรกรฎาคม 2565    เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ID: 975 9134 4804 Passcode: 689741

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมและอนุญาให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  จะขอบคุณยิ่ง