กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือเชิญประชุมกองทุน ฯ อ.ห้วยยอด

by twoseadj @5 ก.ย. 65 10:13 ( IP : 1...182 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 930x547 pixel , 110,028 bytes.

ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอห้วยยอด มีการเบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ 60.87 ซึ่งตามแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2566 จะไม่จัดสรรให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นที่มีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เกิน 1 เท่าของรายรับปี 2565 ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมติดตามการบริหารเงินและทำความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565 ขึ้น เพื่อให้ อปท.ทุกแห่งเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับทุน  โดยทำใบเบิกเงิน จ่ายเช็ค ให้หน่วยงานรับทุนขึ้นเงินเข้าบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ขอเชิญท่าน ปลัด อปท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล และ LTC เข้าร่วมประชุมติดตามการบริหารเงินและทำความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 15.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอดมีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน และขอเรียนเชิญท่าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ และ LTC เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม รวมถึงอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Relate topics