กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือแจ้งเตรียมความพร้อม ปี 66

by twoseadj @5 ก.ย. 65 10:22 ( IP : 1...182 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1128x593 pixel , 123,475 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร ใช้จำนวนประชากรไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นตัวแทนในการคำนวนจัดสรร ทั้งนี้ สปสช. จะจัดสรรเมื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อนุมัติแผนการเงินประจำปี ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือมากกว่าหนึ่งเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการสมทบเงินตามของปีงบประมาณนั้น ฉะนั้นจึงขอให้ อปท.ทุกแห่งเร่งพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับทุน โดยทำใบเบิกเงิน จ่ายเช็ค ให้หน่วยงานรับทุนขึ้นเงินเข้าบัญชีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีธนาคารตรงกันกับระบบบัญชีการเงินในโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org)

2.ถ่ายภาพสมุดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เฉพาะหน้าบัญชีรายการ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และอัพโหลดภายถ่ายในโปรแกรมกองทุนตำบล เมนูการเงินกองทุน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เพื่อทวนสอบความถูกต้องของบัญชีการเงิน
3.สปสช.ขต 12 สงขลา จะประมวลข้อมูลการเงิน แสดงรายการเงินคงเหลือแต่ละกองทุนเพื่อเปรียบเทียบกับรายรับ และจะแจ้งให้กองทุนทราบผ่านหน้าประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล เพื่อให้กองทุนตรวจสอบการได้รับเงินจัดสรรจาก สปสช.ใน ปี 2566
4.การจัดทำแผนการเงิน รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ทำแผนผ่านเมนูแผนงานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) ให้ครบถ้วนทั้งแผนการเงินรับ และจ่าย ทั้งนี้ในส่วนของการทำแผนการเงินจ่าย ให้ใส่วงเงินครบทุกประเภทการใช้เงิน 10 (1) - 10(6) และยอดเงินรวมของแผนการเงินรับและจ่าย ต้องเท่ากัน (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
5.แผนการเงินในส่วนรายจ่าย ประเภทการใช้เงิน 10(1), 10(2), 10(3) 10(5)และ 10(6) ให้ระบุรายละเอียด ชื่อโครงการ หน่วยงานรับเงิน จำนวนเงิน ให้ครบวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในแผน  ยกเว้น 10(4) ให้ระบุโครงการบริหารจัดการกองทุน.......................... ปีงบประมาณ .............. เพียง 1 โครงการในวงเงินไม่เกิน 15 % ของรายรับ และหากมีกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ให้ทำแผนในวงเงินไม่เกิน 20 %
6.การโอนเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566  สปสช.จะพิจารณาจากแผนการเงิน รายรับ - รายจ่าย จากโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) ตามรอบที่กองทุนทำแผนเรียบร้อย รายละเอียดการโอนเงิน ดังตาราง
1.อนุมัติแผนการเงินประจำปีก่อน ต.ค. 2565 แจ้งโอน ต.ค. 2565 5. อนุมัติแผนการเงินประจำปี ม.ค. 2566 แจ้งโอน ก.พ. 2566
2.อนุมัติแผนการเงินประจำปี ต.ค. 2565 แจ้งโอน พ.ย. 2565         6. อนุมัติแผนการเงินประจำปี ก.พ. 2566 แจ้งโอน มี.ค. 2566
3.อนุมัติแผนการเงินประจำปี พ.ย. 2565 แจ้งโอน ธ.ค. 2565         7. อนุมัติแผนการเงินประจำปี มี.ค. 2566 แจ้งโอน เม.ย. 2566
4.อนุมัติแผนการเงินประจำปี ธ.ค. 2565 แจ้งโอน ม.ค. 2566         8. วันที่ 31 มี.ค.2566 วันสุดท้ายอนุมัติแผนการเงินประจำปีและได้รับเงินโอนจาก สปสช.

7.เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ใช้ตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ    ซึ่งหากไม่เพียงพอ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดยแนบแผนงานโครงการที่ต้องใช้เงินเพิ่ม พร้อมบันทึกรายละเอียดในแผนการจ่ายเงินของกองทุนในโปรแกรม ตามประเภท 10(1), 10(2), 10(3) ,10(4) (5) และ10(6) ทั้งนี้ กองทุนจะต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการสมทบในจำนวนเท่ากับวงเงินที่ขอสนับสนุน
8.การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบการหมดวาระของคณะกรรมการกองทุนที่แต่งตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยดำเนินการ
8.1ตรวจสอบคำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากคณะกรรมการชุดเก่ากำลังหมดวาระให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการให้ครบองค์ประกอบ (รายละเอียดตามแนวทางการคัดเลือกกรรมการกองทุน)
8.2บันทึกข้อมูลพร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งในระบบโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
9.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ให้ทบทวนคำสั่งและแต่งตั้งคำสั่งใหม่ (แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดย
9.1จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนชุดใหม่ เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากคณะกรรมการกองทุน จำนวน  2 คน แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ LTC
9.2แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่วนที่เหลือตามองค์ประกอบตามข้อ 18 รวมจำนวน 10 คน
9.3ออกคำสั่งแต่งตั้งโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง