กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือส่งผู้แทน 12(7) จ.ตรัง-ปัตตานี-สตูล-สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

by twoseadj @28 ก.ย. 65 09:33 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 904x552 pixel , 102,900 bytes.

เนื่องด้วย วาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) กำลังจะครบวาระ 4 ปี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 13 ส่งผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ชุดเดิม ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่ง กำลังหมดวาระ ห้วงเวลาตั้งแต่เดือน กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในประกาศฯ กำหนดให้มีผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบ ข้อ 12 (7) ด้วย สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับการประสานรายชื่อผู้แทนจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตรัง ปัตตานี สตูล สงขลา และยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงขอแจ้งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพ 12(7) แยกตามรายกองทุนสุขภาพตำบลมายังท่าน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในท้องถิ่นท่านหรือไม่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยเรื่อง ผู้แทนศูนย์ โปรดติดต่อ
ตรัง นางศริรัตน์ ภู่สิทธิรัชพงศ์ 098-995-6926
ยะลา นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ 082-827-0591
นราธิวาส นางสิริภา มะดะกะกุล 087-288-6968
สตูล นางสาวอนัญญา แสะหลี 081-608-0433
ปัตตานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล 089-975-2822
สงขลา นางสาวบารียะ ยาดำ 084-631-6179