กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

MOU ขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบล - พชอ. 3 อำเภอ ปัตตานี

by twoseadj @17 พ.ย. 65 19:23 ( IP : 182...146 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x548 pixel , 100,037 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,155 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 97,963 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 89,661 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 91,732 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,170 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 91,646 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,201 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,865 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,461 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,277 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,055 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,128 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,073 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,767 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,847 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,386 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,754 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 106,954 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,216 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,094 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,396 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,512 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,049 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 123,526 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,396 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,128 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,774 bytes.

นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 12 สงขลา ร่วมลงนามในฐานะพยาน บันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมมือกันทำงานด้านสุขภาพ (MOU:Memorandum Of Understanding ) ผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หนองจิก ยะหริ่ง และเมืองปัตตานี มีนายก อปท ใน 3 อำเภอ ร่วมลงนามเพื่อทำงานร่วมกัน จำนวน 32 แห่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในระดับพื้นที่ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สปสช. สาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อหนุนเสริมการทำงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน การดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมาพบข้อจำกัดด้านการใช้งบประมาณ มีงบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งถ้าหาก คณะกรรมการ พซอ. สามารถบูรณาการ ทำงานร่วมกับกองทุนฯ ได้ ก็จะสามารถนำแผนงานโครงการไปดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ได้

ดังนั้น หากสามารถสร้างฐานกลไกระดับตำบลให้เข้มแข็ง ก็จะสามารถบูรณาการ งานแต่ละตำบลเป็นภาพรวมในระดับอำเภอได้ การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกัน มีการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ทั้งกรรมการกองทุนฯ ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ และผู้เสนอโครงการ

ซึ่งจะทำให้กองทุนฯ มีแผนและมีโครงการที่มีคุณภาพ นำไปสู่ผลสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งจะเน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดการระบบอาหาร การเพิ่มกิจกรรมทางกาย การจัดการปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สารเสพติด การจัดการปัญหาความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิต มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ และการป้องกันโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งประเด็นตามบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีกองทุนฯเข้าร่วมทั้งหมด 32 กองทุนจาก 3 อำเภอ คือหนองจิก 13 กองทุน ยะหริ่ง 9 กองทุน อำเภอเมืองปัตตานี 10 กองทุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป