กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทน 12(7) กรรมการ จ.พัทลุง

by twoseadj @14 ธ.ค. 65 10:20 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 603x606 pixel , 100,904 bytes.

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ13 ให้กรรมการตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับวันออกคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนกำลังจะหมดวาระลง เมื่อครบวาระแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพ 12(7) จังหวัดพัทลุง ตามรายกองทุนสุขภาพตำบลมายังท่าน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในท้องถิ่นท่านหรือไม่ และคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

หากท่านมีปัญหาอุปสรรค หรือข้อสงสัยประการใด โปรดประสาน  นายไพทูรย์ ทองสม โทร.089-469-8127

Relate topics