กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

57กองทุนฯ เร่งจัดทำและอนุมัติแผนการเงินด่วน เพื่อโอนเงิน ปี 66

by twoseadj @20 ม.ค. 66 13:36 ( IP : 113...179 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งผลการประมวลข้อมูลการจัดทำและอนุมัติแผนการเงิน กองทุน ประกอบการโอนเงินกองทุน ปี 2566 (ข้อมูล ณ  วันที่ 19 มกราคม 2566) มีจำนวน 57 แห่ง

ตามที่มติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.12 ) ได้พิจารณากำหนดให้ กองทุนสุขภาพตำบลที่จะได้รับโอนเงินจัดสรรจาก สปสช.จะต้องมีเงินคงเหลือ ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ไม่เกิน 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับรายรับ ส่งผลให้มีจำนวน 524 กองทุน ต้อง ดำเนินดังนี้
1.จัดทำและอนุมัติแผนการเงิน รับ-จ่าย โดยต้องมีจำนวนเงินจ่าย (แผนจ่ายเงิน) มากกว่า หรือ เท่ากับ แผนการเงินรับ เท่านั้น
2.สปสช.เขต 12 สงขลา จะประมวลข้อมูลการทำและอนุมัติแผนการเงิน ภายใน 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามแนวทางข้างต้น เขตจะไม่โอนเงินให้กับกองทุน
 คำอธิบายภาพ : paper_149542_0ecb57be8950740d1
 คำอธิบายภาพ : paper_149542_0baa43d8a180b865f  คำอธิบายภาพ : paper_149542_001a19c71020eb4de
 คำอธิบายภาพ : paper_149542_09cf6dd7dbd0306fa