กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

คู่มือค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ อปท.

by twoseadj @20 ก.พ. 66 09:04 ( IP : 101...171 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแ่ห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ทำความตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการหรือพนักงานหรือลุกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีพระราชกฎษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  พ.ศ.2556

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการธรรมกรรมเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้เจ้าหน้าที่ อปท.ที่รับผิดชอบ ศึกษาจากคู่มือ

หรือขอคำปรึกษาจาก QR-code นี้