กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

อปท.รับเงินเพิ่ม แสดงความจำนงตามแนวทาง

by twoseadj @7 เม.ย. 66 13:24 ( IP : 113...43 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x561 pixel , 356,678 bytes.

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ 7/1นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1)  แล้วกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือไม่เพียงพอในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และมีความประสงค์ขอรับจัดสรร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบไม่น้อยกว่าที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการขอรับจัดสรรเงินเพิ่มเติมเป็นไปตามปัญหาความจำเป็นของพื้นที่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดทำแนวทางการขอรับจัดสรรงบเพิ่มเติมปี 2566 ขึ้น
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอนำส่งแนวทางการขอรับจัดสรรเงินเพิ่มเติมตามประกาศดังกล่าว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับงบเพิ่มเติม จัดทำรายละเอียดโครงการขอใช้งบประมาณบันทึกผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล https://localfund.happynetwork.org พร้อมจัดทำหนังสือนำส่งแนบผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง