กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เชิญชวนให้ความเห็นเรื่อง บัตรทอง ผ่านสาวนุ้ย

by twoseadj @11 เม.ย. 66 11:41 ( IP : 118...250 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x1000 pixel , 139,503 bytes.

ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 18 (13) กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดกระบวนการฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานจึงพัฒนาให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบการเสนอความคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ อย่างทั่วถึง

ในการนี้ สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อสำนักงานฯ จะรวบรวมประเด็นความคิดเห็นต่างๆ จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขตและระดับประเทศ ต่อไป