กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒

ด้วย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑.ให้จัดกระบวนการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อประกอบการใช้เงิน ๒๕๖๒ และให้บันทึกแผนสุขภาพที่ได้ และพัฒนาจนได้โครงการด้านสุขภาพที่จะสนับสนุนเงินงบประมาณดำเนินผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) การทำแผนสุขภาพและพัฒนาโครงการ ท่านสามารถรับสนับสนุนคำปรึกษาและกระบวนการจากทีมพี่เลี้ยงประจำกองทุน เมื่อดำเนินการเสร็จให้แจ้งพี่เลี้ยงเพื่อประสานการโอนเงินจัดสรรจาก สปสช.ต่อไป ๒.ให้สำนักเลขานุการกองทุนหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารกองทุน เขียนโครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวนเงินไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของรายรับปี ๒๕๖๒ และกรณีมีเงินกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ให้รวมเป็นรายรับกองทุนด้วย ตั้งงบประมาณโครงการบริหารไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรายรับปี ๒๕๖๒ ต้องออกแบบให้มีกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC การพัฒนาศักยภาพเขียนโครงการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำกองทุน การประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ตามความจำเป็น การแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกองทุน กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดทำโครงการ  การจัดทำแผนสุขภาพประจำปี เป็นต้น โดยนำโครงการดังกล่าวเสนอพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ หรือครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๓.ให้สำนักเลขานุการกองทุนฯ นำเสนอรายงานการเงิน ประกอบด้วย รายงานรายเดือน ไตรมาสและรายปีเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนรับรองและเก็บรายงานการเงินดังกล่าวไว้ประจำกองทุน และกดล็อกเครื่องหมายกุญแจในระบบเว็บไซต์ ไม่ต้องส่งเอกสารมายังสปสช.เขต ๑๒ สงขลา ถือเป็นการส่งรายงานให้ สปสช.แล้ว พร้อมให้ทำแบบประเมินตนเองการบริหารกองทุนในระบบเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สปสช.จะประมวลรายงานเพื่อส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5800
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง