กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ลงทะเบียนการประชุมติดตามกองทุนตำบลและ LTC จ.พัทลุง

photo  , 627x612 pixel , 165,262 bytes.

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพัทลุง ขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนั้น
ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงาน ๓ กองทุนฯ จังหวัดพัทลุง จึงขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานท่าน จำนวนแห่งละ ๓ คน ดังนี้
๑.เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงข้อมูลโครงการและจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับทุน
๓.เจ้าหน้ที่ผู้รับผิดชอบงาน LTC

                             
วันที่ สถานที่รายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน
09.00-16.00 น.  วันที่ 7 มิถุนายน 2562
โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ