กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แจ้งกองทุนมีเงินสะสมเหลือเกิน 2 เท่า ปีงบประมาณ 2563

by twoseadj @2 ต.ค. 62 13:44 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ด้วยตามประกาศกองทุนฯ พ.ศ.2561 ข้อ 23 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืนที่ใดมีการสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา สปสช.อาจจะไม่จัดสรรเงิน และท้องถิ่นไม่ต้องสมทบ แต่สามารถนำเงินสะสมคงเหลือไปใช้ในการดำเนินการกองทุนสุขภาพได้

บัดนี้ ทาง สปสช.ขอส่งข้อมูลรายชื่อกองทุนสุขภาพตำบลที่เข้าข่ายข้อ 23 และให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลตรงหรือไม่ และขอความร่วมมือในการแสดงความจำนงไม่รับจัดสรร หรือต้องการจะรับจัดสรร โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มในระบบออนไลน์เว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล

แบ่งกองทุนสุขภาพตำบลเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทสะสมเกิน 2.5 เท่า ไม่ได้รับการจัดสรรและไม่ต้องสมทบ และ                                                         2.ประเภทสะสมไม่เกิน 2.5 เท่า ให้รอการยืนยัน

กรณีกองทุนฯท่านเป็นประเภทไม่ได้จัดสรร แต่มีความประสงค์จะรับจัดสรร ซึ่งสามารถทำได้ แต่ทางเขต 12 สงขลา จะพิจารณา ข้อมูลประกอบการจัดสรรให้ภายหลัง ดังนี้
1.กองทุนจัดทำแผนสุขภาพ ตาม 14 ประเด็น
2.นำโครงการที่จะดำเนินการ มาใส่ในแผนการเงิน รับและจ่าย ปี 2563
3. มีโครงการประเภท 10(1)-(5) ถูกใส่ในเมนู พัฒนาโครงการ รอการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนต่อไป

  • ขอให้กองทุนที่รอยืนยันการจัดสรร ดำเนินการตามแบบฟอร์มฯ ภายในวันที่ 15 ตค. 62 เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไป ** ส่วนกองทุนฯใดไม่ติดปัญหา การเป็นกองทุนที่ไม่ได้รับจัดสรร ทางเขต จะเร่งดำเนินการโอนเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ โดยเร็วที่สุด รอบแรกภายในพฤศจิกายน และรอบที่ 2 ภายในธันวาคม 2562  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ น.ส.ธัญญารัตน์ เจริญสุข โทร. 090-1975263