กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.สตูล

by fair_skl12 @16 ก.ค. 63 15:57 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 634x640 pixel , 61,772 bytes.

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล จำนวน ๔๑ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับจังหวัดและอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน , ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนไม่เกิน ๓ คนต่อกองทุน เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ จากโครงการบริหารหรืองบบริหาร ๑๐(๔) ทั้งนี้สามารถ คลิกลงทะเบียนที่นี่ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

Relate topics