กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

หนังสือเชิญ พชอ.และกองทุนนำร่อง พื้นที่บูรณาการ จ.พัทลุง

by twoseadj @1 ต.ค. 63 11:26 ( IP : 101...117 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ดำเนินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ 2) ใช้กลไกวิชาการในการยกระดับงานปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ของเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงระบบและเชิงนโยบาย และ 3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ โดยในประเด็นแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โครงการ ฯ ดำเนินแผนงานพื้นที่ 8 จังหวัด ครอบคลุมเขต 11 และ เขต 12 เป้าหมายเพื่อให้เกิดรูปแบบการใช้กลไกสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานในระดับภาค ตามประเด็นจุดเน้นเรื่อง NCDs: อาหารโภชนาการ กิจกรรมทางกาย เหล้า อุบัติเหตุ และประเด็นสังคมสูงวัย พร้อมทั้งเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานกลไกสุขภาพ จากเวทีนยโยบายระดับภาคใต้ ที่ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. และสถาบันวิชาการ

ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงขออนุญาตให้ เจ้าหน้าที่กองทุุนสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม W 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลนาท่อม.pdf - ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลนาโหนด.pdf - ดาวน์โหลด
 3. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบล เมืองพัทลุง.pdf - ดาวน์โหลด
 4. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลเขาเจียก.pdf - ดาวน์โหลด
 5. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลควนมะพร้าว.pdf - ดาวน์โหลด
 6. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลชะงาย.pdf - ดาวน์โหลด
 7. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลชัยบุรี.pdf - ดาวน์โหลด
 8. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลท่าแค.pdf - ดาวน์โหลด
 9. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลท่ามิหรำ.pdf - ดาวน์โหลด
 10. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลปรางหมู่.pdf - ดาวน์โหลด
 11. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลพญาขัน.pdf - ดาวน์โหลด
 12. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลร่มเมือง.pdf - ดาวน์โหลด
 13. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลลำปำ.pdf - ดาวน์โหลด
 14. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลตำนาน.pdf - ดาวน์โหลด
 15. แบบตอบรับประชุม 6-7 ตุลาคม 63.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics