กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญ พชอ.และกองทุนนำร่อง พื้นที่บูรณาการ จ.พัทลุง

by twoseadj @1 ต.ค. 63 11:26 ( IP : 101...117 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ดำเนินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ 2) ใช้กลไกวิชาการในการยกระดับงานปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ของเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงระบบและเชิงนโยบาย และ 3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ โดยในประเด็นแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โครงการ ฯ ดำเนินแผนงานพื้นที่ 8 จังหวัด ครอบคลุมเขต 11 และ เขต 12 เป้าหมายเพื่อให้เกิดรูปแบบการใช้กลไกสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานในระดับภาค ตามประเด็นจุดเน้นเรื่อง NCDs: อาหารโภชนาการ กิจกรรมทางกาย เหล้า อุบัติเหตุ และประเด็นสังคมสูงวัย พร้อมทั้งเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการดำเนินงานกลไกสุขภาพ จากเวทีนยโยบายระดับภาคใต้ ที่ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. และสถาบันวิชาการ

ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงขออนุญาตให้ เจ้าหน้าที่กองทุุนสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม W 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลนาท่อม.pdf - ดาวน์โหลด
 2. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลนาโหนด.pdf - ดาวน์โหลด
 3. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบล เมืองพัทลุง.pdf - ดาวน์โหลด
 4. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลเขาเจียก.pdf - ดาวน์โหลด
 5. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลควนมะพร้าว.pdf - ดาวน์โหลด
 6. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลชะงาย.pdf - ดาวน์โหลด
 7. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลชัยบุรี.pdf - ดาวน์โหลด
 8. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลท่าแค.pdf - ดาวน์โหลด
 9. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลท่ามิหรำ.pdf - ดาวน์โหลด
 10. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลปรางหมู่.pdf - ดาวน์โหลด
 11. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลพญาขัน.pdf - ดาวน์โหลด
 12. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลร่มเมือง.pdf - ดาวน์โหลด
 13. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลลำปำ.pdf - ดาวน์โหลด
 14. หนังสือเชิญ 6-7 ตุลา_กองทุนตำบลตำนาน.pdf - ดาวน์โหลด
 15. แบบตอบรับประชุม 6-7 ตุลาคม 63.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7197
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง