กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประเมินติดตามโครงการ อ.ควนขนุน

photo  , 906x604 pixel , 167,089 bytes.

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ) เขต ๑๒ สงขลา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำร่องพื้นที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดกองทุนฯนำร่อง จำนวน ๑๐ แห่ง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาวะ(บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ) และมีการสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พร้อมกับการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอควนขนุนต่อไป

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงเรียนเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่จำนวน ๑ คน ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและติดตามโครงการบูรณการสุขภาวะปี ๒๕๖๒-๖๓ ผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) ในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์โนตบุคมาด้วย ค่าใช้จ่ายเบิกจากผู้จัดประชุม กรุณาแจ้งชื่อมายังผู้ประสานงานหลัก: นางเพ็ญพร เพชรหัวบัว ๐๘๐-๑๔๖๖๒๔๓

แสดงความคิดเห็น

« 2864
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง