กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งการโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวและเร่งการสมทบพร้อมดำเนินงานโครงการ

by fair_skl12 @23 ธ.ค. 63 09:10 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 686x391 pixel , 38,569 bytes.

ตามที่สำนักสนับสนุนระบบบริกรสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว (45 บาท/ประชากร) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 560 กองทุน(ข้อมูลการจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1.กรุณาตรวจสอบการโอนเงิน และพิมพ์เอกสารการโอนเงินให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อในแบบตอบรับให้สมบูรณ์ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินและให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อรับการตรวจสอบ
2.บันทึกข้อมูลการรับเงินประเภทเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเมนูการเงินของกองทุนฯ ในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กรณีไม่ได้รับการโอนเงินให้บันทึกบัญชีในระบบ เป็น 0 บาท (ศูนย์บาท)
3.สมทบเงินอุดหนุนตามสัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยอดเงินที่แจ้งในระบบ และบันทึกลงรับเงินสมทบในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 กรณีไม่ได้รับการโอนเงิน กองทุนฯไม่ต้องสมทบเงินให้บันทึกบัญชีในระบบ เป็น 0 บาท (ศูนย์บาท)
4.ทำรายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี 2563 และนำเข้าการประชุมให้ความเห็นชอบรายงานจากคณะกรรมการและเก็บไว้ที่หน่วยงานรอการตรวจสอบ (ไม่ต้องส่งมาที่ สปสช.เขต) และดำเนินการปิดงวดเงินโดยการคลิกล็อกปุ่มกุญแจในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
5.เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนทางการเงิน (ออกใบเบิกเงินและ TOR จากระบบเท่านั้น) และโอนเงินสนับสนุนโครงการให้กับผู้รับทุน โดยกองทุนควรสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนและดำเนินการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายรับปี 2564 ในไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายรับปี 2564 ในไตรมาส 3
6.กรณีกองทุนฯ ที่มีเงินคงเหลือจำนวนมาก ขอให้ท่านมีกลวิธีพิเศษเพื่อส่งเสริมการทำโครงการของหน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ เช่น กิจกรรมพัฒนาโครงการด้านสุขภาพตามแผนสุขภาพตำบล 16 ประเด็น และลงพื้นที่สนับสนุนให้ผู้รับทุนสามารถเขียนโครงการได้ เป็นต้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4934
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง