กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ ชุดโครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง สปสช. เขต12
รหัสโครงการ 61-FW-93000
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น จ.พัทลุง
วันที่อนุมัติ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 87,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาลัยพร ด้วงคง และคณะทำงานฯ จ.พัทลุง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 13,140.00
2 1 ธ.ค. 2560 31 พ.ค. 2561 61,320.00
3 1 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561 13,140.00
รวมงบประมาณ 87,600.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ใน ปี 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักปกระกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานสุขภาพชุมชน และโครงการด้านสุขภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พ.ศ.2557 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ ใน เขต 12 สงขลา มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยพบว่ามีการใช้เงินดำเนินโครงการด้านสุขภาพ จำนวนเงิน 360 ล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถทำให้กองทุนฯ สามารถทำงานดีขึ้น การมีทีมพี่เลี้ยง(coaching team) ประจำแต่ละอำเภอ นับว่าสามารถเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในระยะยาว สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของ สปสช.ที่เน้นการร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภายนอกเพืิ่อมาร่วมกันทำงานและสนับสนุนการทำงานผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อีกทั้งเป็นกลไกสำหรับการช่วยติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนฯที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของประกาศด้วย

ในปี 2561 นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ยังคงกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้การทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีประสิทธิภาพ คือ ผลักดันให้ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ต้องทำแผนงานสุขภาพกองทุนฯในระยะ 3-5 ปี ให้มีความครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ต่อยอดเกี่ยวกับระบบติดตามแบบออนไลน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมพี่เลี้ยง (Coaching Team) คอยสนับสนุนและติดตามการทำงานของกองทุนฯในระดับพื้นที่การพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน เป็นต้น

ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงจัด”โครงการสนับสนุนการทำงานของกลไกลคณะทำงาน(Coaching Team) ลงพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลา จำนวน 2 ครั้งต่อกองทุน" ขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 73 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 73 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คณะทำงาน(Coaching Team) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลาลงพื้นที่เพื่อปรับแผนงาน โครงการของกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ
  1. ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลในความรับผิดชอบตามที่วางแผนไว้ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อแห่ง
  2. ผลักดันให้กองทุนสุขภาพตำบลบริหารเงินคงเหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือทั้งหมด โดยสามารถสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุน อย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในเดือน ม.ค. 61 และอย่างน้อย ร้อยละ 90 ภายในเดือน ก.ค.61
0.00
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

2.1 เพื่อให้ทีมพี่เลี้ยง (Coaching Team) สนับสนุนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ 7 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จำนวน 617 แห่ง
2.1.1 ทำให้กองทุนฯสามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะชุมชน
2.1.2 กองทุนฯลงรายงานผลโครงการผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลแบบออนไลน์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
8 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสนครั้งที่ 1 ปรับแผนสุขภาพ โดย นางวาลัยพร 18 550.00 550.00 more_vert
13 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหารเทา ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
14 พ.ย. 60 ติดตามการทำงานกองทุนปรับแผนกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลแพรกหาโดยนายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
15 พ.ย. 60 ประชุมเพื่อวางแผนการลงทำงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยคณะทีมพี่เลี้ยงจังหวัดพัทลุง จำนวน 12คน 12 2,000.00 2,000.00 more_vert
20 พ.ย. 60 ลงติดตามการทำแผนกองทุนเทศบาลตำบลเขาชัยสน โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 18 550.00 550.00 more_vert
20 พ.ย. 60 ลงติดตามการจ่ายเงินและผลักดันให้กองทุนบริหารงบประมาณให้จ่ายใช้เงินให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 เทศบาลจองถนน โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 17 550.00 550.00 more_vert
20 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้วน 10 550.00 550.00 more_vert
20 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกชะงาย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นาลัญฉนา คงสุวรรณ 17 550.00 - more_vert
21 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุนครั้ง1 ปรับแผนสุขภาพ โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 17 550.00 550.00 more_vert
21 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อบตหานโพธิ์ ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพรด้วงคง 17 550.00 550.00 more_vert
21 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลนาปะขอ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
22 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.โคกม่วง ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 18 550.00 550.00 more_vert
22 พ.ย. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบ่าลตำบลปรางหมู่ โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 17 550.00 - more_vert
22 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต ครั้งที่ 1โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
22 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลควนเสาธงครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
23 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อบต. โคกสัก ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
23 พ.ย. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ตำนาน โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 5 550.00 550.00 more_vert
24 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะโหมด ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
24 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาหัวช้างครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
28 พ.ย. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึกนุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
29 พ.ย. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบล อบต. ป่าพะยอม ครั้งที่ 1โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 - more_vert
29 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินฝ่านระบบเว็ปไซด์เพื่อให้มีเงินคงเหลือไม่เกิน 10% ครังที่ 1 โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 - more_vert
29 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่าแค ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนางไพริน 20 550.00 - more_vert
30 พ.ย. 60 ลงติดตามแผนการดำเนินงานกองทุน อบต.ชะมวง ครั้งที่ 1 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
30 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลทะเลน้อย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
30 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่ามิหรำ ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนเทศบาลตำบลท่ามิหรำ โดยนางณิชชาพัธญ์ 17 550.00 550.00 more_vert
4 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 16 550.00 550.00 more_vert
6 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบเว็บไซด์กองทุนเทศบาลตำบลท่าแคโดยนางณิชชาพัธญ์ 15 550.00 550.00 more_vert
6 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลพนางตุง โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
7 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
8 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโตนดด้วน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
8 ธ.ค. 60 ติดตามการปรับทำแผนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ครั้งที่ 1 โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
8 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลบ้านพร้าว ครั้งที่ 1โดย นางณิชชาพัธญ์ 15 550.00 550.00 more_vert
12 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลนาขยาด ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
12 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
13 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ลำปำ โดย นางไพลิน 5 550.00 - more_vert
13 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
14 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 16 550.00 550.00 more_vert
14 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 3 550.00 500.00 more_vert
14 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
19 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังค์ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 550 550.00 550.00 more_vert
20 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลควนขุนุน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายไฟฑูรย์ ทองสม 10 550.00 550.00 more_vert
21 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเขาเจียกครั้งที่ 1 โดยนางอุษณีย์นมรักษ์ 15 550.00 550.00 more_vert
26 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลแหลมโตนดครั้งที่1โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
27 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.หนองพ้อ ครั้งที่ 1โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00 more_vert
28 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลควนมะพร้าว โดยนางอุษณีย์นมรักษ์ 15 550.00 550.00 more_vert
11 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรีครั้งที่ 1โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 550.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุงโดยนางอุษณีย์นมรักษ์ 10 550.00 550.00 more_vert
23 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
23 ม.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 0 0.00 550.00 more_vert
23 ม.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
23 ม.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
9 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล ลำปำ 4 550.00 550.00 more_vert
9 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลแม่ขรี ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
19 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่ามะเดื่อครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
22 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00 more_vert
22 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหม่ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00 more_vert
23 ก.พ. 61 - 23 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 3 550.00 550.00 more_vert
24 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 17 550.00 550.00 more_vert
24 ก.พ. 61 - 24 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00 more_vert
26 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00 more_vert
26 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00 more_vert
27 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะหมาก ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 3 550.00 550.00 more_vert
23 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00 more_vert
23 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00 more_vert
25 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสมหวัง ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุขu 15 550.00 550.00 more_vert
25 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00 more_vert
27 เม.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลชะรัด ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00 more_vert
3 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลทะเลน้อย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 - more_vert
7 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 - more_vert
8 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลแพรกหา ครั้งที่ 2โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 - more_vert
8 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศาลตำบลดอนประดู่ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 12 550.00 550.00 more_vert
10 พ.ค. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ฝาละมี ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 - more_vert
16 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากพะยูน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 - more_vert
18 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลโคกม่วง ครั้งที่ 2โดย นางวาลัยพรด้วงคง 18 550.00 550.00 more_vert
18 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ฝาละมี ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 - more_vert
18 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ทองสม 15 550.00 - more_vert
22 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลนาโหนด ครั้งที่ี 2 โดย นางกชกานต์ คงชู 16 550.00 - more_vert
23 พ.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลท่ามิหรำครั้งที่ 2 โดย นางณิชชาพัธญ์ 16 550.00 - more_vert
23 พ.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ครั้งที่ 2 โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 - more_vert
24 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลลานข่อย ครั้งที่2โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 - more_vert
24 พ.ค. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ครั้งที่ 2 โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 - more_vert
28 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลโคกชะงาย ครั้งที่ 2 โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 - more_vert
30 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุน อบต. โคกสัก ติดตามการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพรด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
31 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 3 550.00 550.00 more_vert
4 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลปรางหมู่ ครั้งที่ 2 โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 16 550.00 - more_vert
4 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ครั้งที่ 2โดย นางณิชชาพัธญ์ 18 550.00 - more_vert
4 มิ.ย. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต. ปันแต ครั้งที่ 2 โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 - more_vert
5 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลร่มเมืองครั้งที่2โดยนางณิชชาพัธญ์ 15 550.00 550.00 more_vert
5 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลพนางตุง ครั้งที่ 2โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 - more_vert
7 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 550.00 more_vert
7 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลแหลมโตนดครั้งที่2โดย นายโกศล พรหมช่วย 16 550.00 - more_vert
7 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหมาก ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 - more_vert
8 มิ.ย. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะหมาก ครั้งที่ 2 โดย นายเสงี่ยม ศรทวี 15 550.00 - more_vert
11 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
11 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่ามะเดื่อ โดยนายพิลือเขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
12 มิ.ย. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ตำนาน ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 17 550.00 550.00 more_vert
12 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลแม่ขรี โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
12 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ของกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 - more_vert
12 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล นาปะขอ โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
18 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพควนเสาธง โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
18 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลคลองใหญ่ โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
19 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลหนองพ้อ ครั้งที่ 2 โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 - more_vert
19 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะโหมด โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
19 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาหัวช้าง โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00 more_vert
4 ก.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน แนะนำการจัดทำแผน การเขียนโครงการ แบบโซนนิ่ง อบต.หานโพธิ์ ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
5 ก.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ควนขนุน ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
5 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาเจียก ครั้งที่ 2 โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 - more_vert
5 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาชัยสน ครั้งที่ 2 แบบโซนนิ่ง ที่เทศบาลตำบลป่าบอน เพื่อเร่งการเบิกจ่ายเงินในระบบ ให้มากที่สุด โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 5 550.00 550.00 more_vert
10 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลหารเทา ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุน โดยนางวาลัยพร ด้วงคง 18 550.00 550.00 more_vert
12 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบลควนมะพร้าว ครั้งที่ 2 โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 - more_vert
16 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลจองถนน ครั้งที่ 2โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00 more_vert
19 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรีครั้งที่2โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 - more_vert
20 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพอบต. ชะมวง ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 10 550.00 550.00 more_vert
24 ก.ค. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 - more_vert
27 ก.ค. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนประดู่ ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 - more_vert
3 ส.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
3 ส.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลทะเลน้อย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
3 ส.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลนาขยาด ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
17 ส.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุงครั้งที่2 โดยนายไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
22 ส.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลท่าแค ครั้งที่2โดย นางณิชชาพัฒญ์ 0 0.00 550.00 more_vert
31 ส.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ การเข้าเวปไซด์ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุน โครงการของ เทศบาลตำบลพญาขัน การ โดยนางกชกานต์ครั้งที่ 2 40 550.00 550.00 more_vert
4 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลโคกชะงาย ครั้งที่ 2 โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 29 550.00 550.00 more_vert
10 ก.ย. 61 ติดตามงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเต่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 กับ จนท ผู้รับผิดชอบ เมื่อ 10/09/2018 และเมื่ 28 /09/2018 3 550.00 550.00 more_vert
10 ก.ย. 61 การติดตามความก้าวหน้าการบริหารแผนงานโครงการของกองทุนตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ครั้งที่ 2 /2561 โดย สมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
10 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
12 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
12 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
13 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ) โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 0.00 550.00 more_vert
13 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00 more_vert
13 - 14 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 30 550.00 550.00 more_vert
14 ก.ย. 61 ลงติตามการตัดทำแผนสุขภาวเทศบาลตำบลท่ามิหรำครั้งที่2โดย นางณิชชาพัธญ์ 0 0.00 550.00 more_vert
14 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 550.00 more_vert
17 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุงนารี ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
17 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุงนารี ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
17 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
18 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 45 550.00 550.00 more_vert
18 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ) โดย นายกำพล เศรษฐสุข 20 550.00 550.00 more_vert
18 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ครั้งที่ 2โดย นางณิชชาพัธญ์ 0 0.00 550.00 more_vert
18 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต. วังใหม่ ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00 more_vert
18 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 10 550.00 550.00 more_vert
18 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต เขาย่า ครั้งที่ 2 โดย นายสมนึก นุ่นด้วง 10 550.00 550.00 more_vert
20 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
20 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ) โดย นายกำพล เศรษฐสุข 20 550.00 550.00 more_vert
20 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
20 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
20 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
20 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 550.00 more_vert
22 ก.ย. 61 ลงปรับแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนดโดยนางกชกานต์คงชู 50 550.00 550.00 more_vert
22 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบล อบต. ป่าพะยอม ครั้งที่ 2 โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
25 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโตนดด้วน ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ทองสม 0 0.00 550.00 more_vert
25 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ติดตามการทำงานกองทุนปรับแผนกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อมโดยนางกชกานต์ คงชูป 40 550.00 550.00 more_vert
26 ก.ย. 61 ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงลงพื้นที่ 15 3,100.00 3,100.00 more_vert
26 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 40 550.00 550.00 more_vert
28 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00 more_vert
28 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 20 550.00 550.00 more_vert
รวม 2,432 79,350.00 128 74,350.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน(Coaching Team) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลาการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศและระเบียบกองทุนฯ การประเมินติดตามโครงการ
  2. จัดทำสัญญาจ้างทำของเพื่อเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ รายจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด
  3. คณะทำงาน(Coaching Team) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลา วางแผนร่วมกันในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และวางแผนการลงสนับสนุนกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือน พ.ย.60-ม.ค.61 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 61
  4. ส่งสรุปรายงานและผลการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลา เดือน ก.ย.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กองทุนฯบริหารจัดการกองทุนหลักปกระกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นใน เขต 12 สงขลา ให้มีประสิทธิภาพ
  2. คณะทำงาน(Coaching Team)สามารถลงสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นจ.พัทลุง จำนวน 2 ครั้ง/แห่ง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 1_ใบเสนอราคาปี 61_อปท.พัทลุง_030161Print (.doc) twoseadj
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) twoseadj
3 1การดำเนินงาน.ppt (.ppt) พิลือ
4 2การเงิน.ppt (.ppt) พิลือ
5 3การประเมินกองทุนตำบล.ppt (.ppt) พิลือ
6 4รายงานสถานการณ์กองทุน มิถุนายน 55.ppt (.ppt) พิลือ
7 Amonแผนที่ยุทธศาสตร์อาจารย์อมร 2552-53 (3).ppt (.ppt) พิลือ
8 bj08101282277364.ppt (.ppt) พิลือ
9 การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.pptx (.pptx) พิลือ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_กองทุนฯ Admin_กองทุนฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 14:45 น.