กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ ชุดโครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง สปสช. เขต12
รหัสโครงการ 61-FW-93000
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น จ.พัทลุง
วันที่อนุมัติ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 87,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาลัยพร ด้วงคง และคณะทำงานฯ จ.พัทลุง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 13,140.00
2 1 ธ.ค. 2560 31 พ.ค. 2561 61,320.00
3 1 มิ.ย. 2561 28 ก.ย. 2561 13,140.00
รวมงบประมาณ 87,600.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ใน ปี 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักปกระกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานสุขภาพชุมชน และโครงการด้านสุขภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พ.ศ.2557 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ ใน เขต 12 สงขลา มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยพบว่ามีการใช้เงินดำเนินโครงการด้านสุขภาพ จำนวนเงิน 360 ล้านบาท ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถทำให้กองทุนฯ สามารถทำงานดีขึ้น การมีทีมพี่เลี้ยง(coaching team) ประจำแต่ละอำเภอ นับว่าสามารถเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในระยะยาว สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของ สปสช.ที่เน้นการร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภายนอกเพืิ่อมาร่วมกันทำงานและสนับสนุนการทำงานผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อีกทั้งเป็นกลไกสำหรับการช่วยติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกองทุนฯที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของประกาศด้วย

ในปี 2561 นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ยังคงกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้การทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีประสิทธิภาพ คือ ผลักดันให้ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ต้องทำแผนงานสุขภาพกองทุนฯในระยะ 3-5 ปี ให้มีความครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ต่อยอดเกี่ยวกับระบบติดตามแบบออนไลน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมพี่เลี้ยง (Coaching Team) คอยสนับสนุนและติดตามการทำงานของกองทุนฯในระดับพื้นที่การพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน เป็นต้น

ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงจัด”โครงการสนับสนุนการทำงานของกลไกลคณะทำงาน(Coaching Team) ลงพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลา จำนวน 2 ครั้งต่อกองทุน" ขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 73 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 73 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คณะทำงาน(Coaching Team) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลาลงพื้นที่เพื่อปรับแผนงาน โครงการของกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ
  1. ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลในความรับผิดชอบตามที่วางแผนไว้ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อแห่ง
  2. ผลักดันให้กองทุนสุขภาพตำบลบริหารเงินคงเหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือทั้งหมด โดยสามารถสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุน อย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในเดือน ม.ค. 61 และอย่างน้อย ร้อยละ 90 ภายในเดือน ก.ค.61
0.00
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

2.1 เพื่อให้ทีมพี่เลี้ยง (Coaching Team) สนับสนุนการทำงานของกองทุนฯ ในพื้นที่ 7 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จำนวน 617 แห่ง
2.1.1 ทำให้กองทุนฯสามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะชุมชน
2.1.2 กองทุนฯลงรายงานผลโครงการผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลแบบออนไลน์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
8 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสนครั้งที่ 1 ปรับแผนสุขภาพ โดย นางวาลัยพร 18 550.00 550.00
13 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหารเทา ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00
14 พ.ย. 60 ติดตามการทำงานกองทุนปรับแผนกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลแพรกหาโดยนายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
15 พ.ย. 60 ประชุมเพื่อวางแผนการลงทำงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยคณะทีมพี่เลี้ยงจังหวัดพัทลุง จำนวน 12คน 12 2,000.00 2,000.00
20 พ.ย. 60 ลงติดตามการทำแผนกองทุนเทศบาลตำบลเขาชัยสน โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 18 550.00 550.00
20 พ.ย. 60 ลงติดตามการจ่ายเงินและผลักดันให้กองทุนบริหารงบประมาณให้จ่ายใช้เงินให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 เทศบาลจองถนน โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 17 550.00 550.00
20 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้วน 10 550.00 550.00
20 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกชะงาย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นาลัญฉนา คงสุวรรณ 17 550.00 -
21 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุนครั้ง1 ปรับแผนสุขภาพ โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 17 550.00 550.00
21 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อบตหานโพธิ์ ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพรด้วงคง 17 550.00 550.00
21 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลนาปะขอ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
22 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.โคกม่วง ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 18 550.00 550.00
22 พ.ย. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบ่าลตำบลปรางหมู่ โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 17 550.00 -
22 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต ครั้งที่ 1โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
22 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลควนเสาธงครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
23 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล อบต. โคกสัก ครั้งที่ 1โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00
23 พ.ย. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ตำนาน โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 5 550.00 550.00
24 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะโหมด ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
24 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาหัวช้างครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
28 พ.ย. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึกนุ่นด้วง 5 550.00 550.00
29 พ.ย. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบล อบต. ป่าพะยอม ครั้งที่ 1โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 -
29 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินฝ่านระบบเว็ปไซด์เพื่อให้มีเงินคงเหลือไม่เกิน 10% ครังที่ 1 โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 -
29 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่าแค ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนางไพริน 20 550.00 -
30 พ.ย. 60 ลงติดตามแผนการดำเนินงานกองทุน อบต.ชะมวง ครั้งที่ 1 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00
30 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลทะเลน้อย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
30 พ.ย. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่ามิหรำ ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนเทศบาลตำบลท่ามิหรำ โดยนางณิชชาพัธญ์ 17 550.00 550.00
4 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 16 550.00 550.00
6 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบเว็บไซด์กองทุนเทศบาลตำบลท่าแคโดยนางณิชชาพัธญ์ 15 550.00 550.00
6 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลพนางตุง โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
7 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 15 550.00 550.00
8 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโตนดด้วน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 15 550.00 550.00
8 ธ.ค. 60 ติดตามการปรับทำแผนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ครั้งที่ 1 โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
8 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลบ้านพร้าว ครั้งที่ 1โดย นางณิชชาพัธญ์ 15 550.00 550.00
12 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลนาขยาด ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
12 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
13 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ลำปำ โดย นางไพลิน 5 550.00 -
13 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชุมพล อ. ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
14 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยไพฑูรย์ทองสม 16 550.00 550.00
14 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 3 550.00 500.00
14 ธ.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
19 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังค์ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 550 550.00 550.00
20 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลควนขุนุน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายไฟฑูรย์ ทองสม 10 550.00 550.00
21 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเขาเจียกครั้งที่ 1 โดยนางอุษณีย์นมรักษ์ 15 550.00 550.00
26 ธ.ค. 60 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลแหลมโตนดครั้งที่1โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
27 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบล ทต.หนองพ้อ ครั้งที่ 1โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 550.00
28 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลควนมะพร้าว โดยนางอุษณีย์นมรักษ์ 15 550.00 550.00
11 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรีครั้งที่ 1โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 550.00
18 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุงโดยนางอุษณีย์นมรักษ์ 10 550.00 550.00
23 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
23 ม.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 0 0.00 550.00
23 ม.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
23 ม.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 1 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
9 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61 ลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล ลำปำ 4 550.00 550.00
9 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลแม่ขรี ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
19 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่ามะเดื่อครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
22 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00
22 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหม่ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00
23 ก.พ. 61 - 23 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 3 550.00 550.00
24 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 17 550.00 550.00
24 ก.พ. 61 - 24 ธ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00
26 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00
26 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00
27 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะหมาก ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 3 550.00 550.00
23 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00
23 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00
25 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสมหวัง ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุขu 15 550.00 550.00
25 เม.ย. 61 ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00
27 เม.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลชะรัด ครั้งที่ 1 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 550.00
3 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลทะเลน้อย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 -
7 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 15 550.00 -
8 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลแพรกหา ครั้งที่ 2โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 -
8 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศาลตำบลดอนประดู่ ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 12 550.00 550.00
10 พ.ค. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ฝาละมี ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 -
16 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปากพะยูน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 -
18 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลโคกม่วง ครั้งที่ 2โดย นางวาลัยพรด้วงคง 18 550.00 550.00
18 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ฝาละมี ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดยนายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 -
18 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ทองสม 15 550.00 -
22 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลนาโหนด ครั้งที่ี 2 โดย นางกชกานต์ คงชู 16 550.00 -
23 พ.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลท่ามิหรำครั้งที่ 2 โดย นางณิชชาพัธญ์ 16 550.00 -
23 พ.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ครั้งที่ 2 โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 -
24 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลลานข่อย ครั้งที่2โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 -
24 พ.ค. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ครั้งที่ 2 โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 -
28 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลโคกชะงาย ครั้งที่ 2 โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 15 550.00 -
30 พ.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุน อบต. โคกสัก ติดตามการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพรด้วงคง 15 550.00 550.00
31 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 3 550.00 550.00
4 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลปรางหมู่ ครั้งที่ 2 โดย นางลัญฉนา คงสุวรรณ 16 550.00 -
4 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ครั้งที่ 2โดย นางณิชชาพัธญ์ 18 550.00 -
4 มิ.ย. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต. ปันแต ครั้งที่ 2 โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 -
5 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลร่มเมืองครั้งที่2โดยนางณิชชาพัธญ์ 15 550.00 550.00
5 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลพนางตุง ครั้งที่ 2โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 -
7 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 550.00
7 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลแหลมโตนดครั้งที่2โดย นายโกศล พรหมช่วย 16 550.00 -
7 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหมาก ครั้งที่ 1 เพื่อปรับแผนสุขภาพชุมชน โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 -
8 มิ.ย. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะหมาก ครั้งที่ 2 โดย นายเสงี่ยม ศรทวี 15 550.00 -
11 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
11 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลท่ามะเดื่อ โดยนายพิลือเขียวแก้ว 10 550.00 550.00
12 มิ.ย. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ตำนาน ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 17 550.00 550.00
12 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลแม่ขรี โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
12 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ของกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 -
12 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล นาปะขอ โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
18 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพควนเสาธง โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
18 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลคลองใหญ่ โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
19 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลหนองพ้อ ครั้งที่ 2 โดย นายโกศล พรหมช่วย 15 550.00 -
19 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะโหมด โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
19 มิ.ย. 61 ติดตามเยี่ยมแลก เปลี่ยนเรียรู้ เสริมพลังการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาหัวช้าง โดยนายพิลือ เขียวแก้ว 10 550.00 550.00
4 ก.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน แนะนำการจัดทำแผน การเขียนโครงการ แบบโซนนิ่ง อบต.หานโพธิ์ ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00
5 ก.ค. 61 ลงติดตามระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบเว็บไซด์กองทุน อบต.ควนขนุน ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00
5 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาเจียก ครั้งที่ 2 โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 -
5 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาชัยสน ครั้งที่ 2 แบบโซนนิ่ง ที่เทศบาลตำบลป่าบอน เพื่อเร่งการเบิกจ่ายเงินในระบบ ให้มากที่สุด โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 5 550.00 550.00
10 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลหารเทา ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุน โดยนางวาลัยพร ด้วงคง 18 550.00 550.00
12 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบลควนมะพร้าว ครั้งที่ 2 โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 -
16 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลจองถนน ครั้งที่ 2โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 15 550.00 550.00
19 ก.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลชัยบุรีครั้งที่2โดยนางอุษณีย์ นมรักษ์ 10 550.00 -
20 ก.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพอบต. ชะมวง ครั้งที่ 2 โดย นางวาลัยพร ด้วงคง 10 550.00 550.00
24 ก.ค. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 -
27 ก.ค. 61 ติดตามผลการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนประดู่ ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 15 550.00 -
3 ส.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลปันแต ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
3 ส.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลทะเลน้อย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
3 ส.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลนาขยาด ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
17 ส.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุงครั้งที่2 โดยนายไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
22 ส.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลท่าแค ครั้งที่2โดย นางณิชชาพัฒญ์ 0 0.00 550.00
31 ส.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ การเข้าเวปไซด์ การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุน โครงการของ เทศบาลตำบลพญาขัน การ โดยนางกชกานต์ครั้งที่ 2 40 550.00 550.00
4 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลโคกชะงาย ครั้งที่ 2 โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 29 550.00 550.00
10 ก.ย. 61 ติดตามงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะเต่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 กับ จนท ผู้รับผิดชอบ เมื่อ 10/09/2018 และเมื่ 28 /09/2018 3 550.00 550.00
10 ก.ย. 61 การติดตามความก้าวหน้าการบริหารแผนงานโครงการของกองทุนตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ครั้งที่ 2 /2561 โดย สมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
10 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
12 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
12 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
13 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ) โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 0.00 550.00
13 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 5 550.00 550.00
13 - 14 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 30 550.00 550.00
14 ก.ย. 61 ลงติตามการตัดทำแผนสุขภาวเทศบาลตำบลท่ามิหรำครั้งที่2โดย นางณิชชาพัธญ์ 0 0.00 550.00
14 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 550.00
17 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุงนารี ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
17 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุงนารี ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
17 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
18 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 45 550.00 550.00
18 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ) โดย นายกำพล เศรษฐสุข 20 550.00 550.00
18 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ครั้งที่ 2โดย นางณิชชาพัธญ์ 0 0.00 550.00
18 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต. วังใหม่ ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 15 550.00 550.00
18 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต ครั้งที่ 2 โดยนายสมนึก นุ่นด้วง 10 550.00 550.00
18 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต เขาย่า ครั้งที่ 2 โดย นายสมนึก นุ่นด้วง 10 550.00 550.00
20 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
20 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ) โดย นายกำพล เศรษฐสุข 20 550.00 550.00
20 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
20 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
20 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
20 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 5 550.00 550.00
22 ก.ย. 61 ลงปรับแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนดโดยนางกชกานต์คงชู 50 550.00 550.00
22 ก.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบล อบต. ป่าพะยอม ครั้งที่ 2 โดย นายไพฑูรย์ ทองสม 0 0.00 550.00
25 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโตนดด้วน ครั้งที่ 2 โดย ไพฑูรย์ทองสม 0 0.00 550.00
25 ก.ย. 61 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
26 ก.ย. 61 ติดตามการทำงานกองทุนปรับแผนกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อมโดยนางกชกานต์ คงชูป 40 550.00 550.00
26 ก.ย. 61 ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงลงพื้นที่ 15 3,100.00 3,100.00
26 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 40 550.00 550.00
28 ก.ย. 61 ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย ครั้งที่ 2 โดยนายเสงี่ยม ศรีทวี 0 0.00 550.00
28 ก.ย. 61 สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 โดย นายกำพล เศรษฐสุข 20 550.00 550.00
รวม 2,432 79,350.00 128 74,350.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน(Coaching Team) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลาการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศและระเบียบกองทุนฯ การประเมินติดตามโครงการ
  2. จัดทำสัญญาจ้างทำของเพื่อเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ รายจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด
  3. คณะทำงาน(Coaching Team) สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลา วางแผนร่วมกันในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และวางแผนการลงสนับสนุนกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือน พ.ย.60-ม.ค.61 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 61
  4. ส่งสรุปรายงานและผลการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น เขต 12 สงขลา เดือน ก.ย.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กองทุนฯบริหารจัดการกองทุนหลักปกระกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นใน เขต 12 สงขลา ให้มีประสิทธิภาพ
  2. คณะทำงาน(Coaching Team)สามารถลงสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นจ.พัทลุง จำนวน 2 ครั้ง/แห่ง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 1_ใบเสนอราคาปี 61_อปท.พัทลุง_030161Print (.doc) twoseadj
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) twoseadj
3 1การดำเนินงาน.ppt (.ppt) พิลือ
4 2การเงิน.ppt (.ppt) พิลือ
5 3การประเมินกองทุนตำบล.ppt (.ppt) พิลือ
6 4รายงานสถานการณ์กองทุน มิถุนายน 55.ppt (.ppt) พิลือ
7 Amonแผนที่ยุทธศาสตร์อาจารย์อมร 2552-53 (3).ppt (.ppt) พิลือ
8 bj08101282277364.ppt (.ppt) พิลือ
9 การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.pptx (.pptx) พิลือ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_กองทุนฯ Admin_กองทุนฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 14:45 น.