กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.เขต 12 จับมือท้องถิ่นจังหวัด พิชิตกองทุนเมือง สโตย

by twoseadj @17 มิ.ย. 65 07:53 ( IP : 171...84 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1080x720 pixel , 112,898 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 114,083 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 90,560 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 122,450 bytes.
 • photo , 1033x547 pixel , 120,900 bytes.
 • photo , 922x530 pixel , 111,894 bytes.

วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และคณะร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และ พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักด์ เลขานุการในที่ประชุม
นายแพทย์วีระพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์การมาร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะนำให้รู้จักบทบาทของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะในประเด็น ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล และกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง มีการคืนข้อมูลผลงานของการดำเนินงานกองทุน จังหวัดสตูล โดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์

จังหวัดสตูลเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน 12.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37.8% ของวงเงินทั้งหมด เป็นอันดับ 4 ของเขต 12 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 41 แห่ง ครอบคลุม 100 % ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกองทุนจำนวน 10 แห่ง ยังไม่เบิกเงิน  ดังนั้น ต้องเร่งให้เบิกจ่ายให้ถึงเป้าหมายอีกเพิ่มอีก  12 ล้านบาท ในระยะเวลา 3เดือนครึ่ง
ส่วนกองทุนดูแลระยะยาวบุคลที่มีภาวะพึ่งพิง มีการเสนอข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าเกณฑ์ LTC ต้องได้รับการดูแล จำนวน 1,235 คน แต่มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม LTC แล้วเพียง 757 คน ยังมี อปท.ที่ไม่สมัครร่วมดำเนินการกองทุน LTC อีก 9 แห่ง ดังนั้น ทาง สปสช.อยากชักชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือ สมัครและร่วมดำเนินงานกองทุน LTC

ช่วงท้ายการขายโครงการผู้อ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยถือเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดที่ทาง สปสช.ได้ประกาศฯ ขึ้น กำหนดให้ไม่เกิน 3 ชิ้น/คน/วัน  ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระการต้องซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปของญาติผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร( นายกเทศมนตรี นายก อบต.) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายก อปท. จะเป็นคนใหม่ ร้อยละ 80 และยังมีปลัด หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ จะเป็นคนใหม่ จำนวนมาก ส่งผลต่อการบริหารกองทุนฯที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินตามเอกสารที่แนบท้าย