กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานกองทุน หลังเลือกตั้งนายกและตัวแทนสภา ทำอย่างไร

by twoseadj @6 พ.ค. 64 17:21 ( IP : 171...5 ) | Tags : ถาม-ตอบ Q&A , ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 921x517 pixel , 112,822 bytes.

ตอบ สำหรับเทศบาล คงผ่านการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการรับเลือกมาไม่ว่า ....คนเก่า หรือ คนใหม่...
ในส่วนกองทุนสุขภาพตำบลนั้น ผ่านมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะเป็นประธานกองทุน...ไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่ เนื่องจาก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม อปท.จะใช้ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุน

เมื่อมีการรับรองนายกเทศมนตรีและนายก อบต.แล้ว ...การเป็นนายกก็จะเริ่มขึ้นทันที

1.การแต่งตั้งนายก...เป็นประธานกองทุนฯ ไม่ต้องออกคำสั่งใหม่....เปลี่ยนข้อมูลระเบียนประธานกองทุนในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอน คือ เข้าเว็บไซต์กองทุน>>> กองทุนของฉัน>>> คลิ๊ก คณะกรรมการ>>> คลิ๊ก 3 จุดเพื่อบันทึกออกจากกรรมการ>>> คลิ๊ก รูปคนสีส้มด้านล่างขวา เพื่อเพิ่มตำแหน่งประธานกองทุน>>> เลือก นายกเทศมนตรี/นายก อบต.>>> เติมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว>>>ใส่ชื่อ- สกุล>>> ใส่ชื่อ ตำบล..>>>วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง>>>วันสิ้นสุดตำแหน่ง >>>บันทึก>>> กดหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ
คำอธิบายภาพ

2.กรณีแต่งตั้งกรรมการในสัดส่วนผู้แทน สภา 2 คน ให้ดำเนินการดังนี้
2.1 ให้ปลัด(รักษาการ) เสนอญัตติีที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ควรบรรจุวาระ คัดเลือกตัวแทนสภา จำนวน 2 คน มาเป็นกรรมการกองทุนฯ (หมายเหตุ ไม่ควรเลือกคนที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการกองทุน ในสัดส่วนอื่น เช่น บางคน เป็นตัวแทน อสม.เป็นกรรมการกองทุนอยู่แล้ว ภายหลังสมัคร สท.หรือ ส.อบต. แล้วเป็นสท.หรือ ส.อบต.อีก ก็ควรให้คนอื่นเป็นตัวแทนสภา) ที่ประชุมเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นตัวแทน ก็ให้ที่ประชุมรับรอง 2.2 ให้สภาส่งรายชื่อผลการคัดเลือก พร้อมแนบสรุปผลการประชุมในวาระการคัดเลือกตัวแทนสภา เป็นกรรมการ 2 คน
2.3 อปท.ออกคำสั่ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ โดยดาว์นโหลด แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจาก คู่มือและแบบฟอร์มกองทุน 2.4 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยอ้างคำสั่งเดิม และเวลาจะเปลี่ยนแปลงกรรมการ จะใช้การเขียนคำสั่ง ดังนี้
- ลำดับที่ 7 จาก (ชื่อ-สกุล) ตัวแทนคนเดิม เป็น นาย/นาง/นางสาว ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สมาชิกที่สภามอบหมาย เป็นกรรมการ
- ลำดับที่ 8 จาก (ชื่อ-สกุล) ตัวแทนคนเดิม เป็น นาย/นาง/นางสาว ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สมาชิกที่สภามอบหมาย เป็นกรรมการ
2.5 ให้นายกเทศมนตรี /นายก อบต.ลงนาม และออกคำสั่งแต่งตั้ง ของ อปท.

3.ให้แก้ไขในระบบเว็บไซต์

ขั้นตอน คือ เข้าเว็บไซต์กองทุน>>> กองทุนของฉัน>>> คลิ๊ก คณะกรรมการ>>> คลิ๊ก รูปคนสีส้มด้านล่างขวา เพื่อเพิ่มตำแหน่ง กรรมการในสัดส่วนผู้แทนที่สภามอบหมาย ที่ละคน >>> เติมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว>>>ใส่ชื่อ- สกุล>>> ใส่ชื่อ เทศบาล หรือ ตำบล..>>>วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง>>>วันสิ้นสุดตำแหน่ง >>>บันทึก>>> กดหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ

4.ถ่ายรูปคำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการ เก็บไว้บนเว็บไซต์

คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ
หมายเหตุ...ควรจัดการแต่งตั้งประธานก่อนได้เลย ระหว่าง รอผลการเลือกตัวแทนสภา ซึ่งค่อยแต่งตั้งภายหลังอีกครั้ง

Relate topics