กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการ atk ในโรงเรียน covid-free-setting

by twoseadj @27 ธ.ค. 64 10:16 ( IP : 171...213 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 108,376 bytes.

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือไปยังสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เรื่องให้ประสานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต เพื่อให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 รองรับการเปิดเทอมของนักเรียน เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกระจายชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR COV-2 (เชื้อก่อโรค Covid-19)  จำนวน 8.5 ล้านชุด สู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงผ่านกลไกกระจายผ่านหน่วยบริการ (ร้านยา โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล)ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วนั้น  แต่จากการประสานงานกับหน่วยบริการข้างต้น พบว่า ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว หมดแล้วเป็นส่วนใหญ่และโรงเรียนก็ขาดงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดหาชุด ATK  ดังนั้น สปสช.เขต 12 สงขลา จึงให้แนวทางแก่โรงเรียนเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ตามตัวอย่างโครงการส่งที่ส่งมาด้วย

Comment #1
Posted @29 ธ.ค. 64 20:47 ip : 171...207

โครงการสามารถส่งได้ถึงวันไหนค่ะ

Comment #2
Posted @12 ม.ค. 65 22:57 ip : 171...75

ท่านสามารถเขียนโครงการฯ เสนอไปยัง อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่ โรงเรียนตั้งอยู่ได้เลย ระยะเวลาขอ ให้รีบดำเนินการครับ ส่วนระยะเวลาดำเนินโครงการ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

Comment #3
Posted @12 ม.ค. 65 23:00 ip : 171...75

แจ้ง จนท.กองทุนฯ

หาก ร.ร.ติดต่อขอรับโครงการฯ เพื่อความรวดเร็วท่านใช้ ประกาศฯ ฉ. ข้อ 10/1 ให้ประธานกองทุนฯ อนุมัติโครงการเกี่ยวกับโควิด ไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ

ท่านสามารถบรรจุโครงการของ โรงเรียนที่ขอเกี่ยวกับ Atk ไว้ในประเภท 10(2) หรือ ( 5 ) ก็ได้

Comment #4
Posted @25 ม.ค. 65 15:26 ip : 171...118

แจ้ง จนท.กองทุนฯ ครับ และโรงเรียนผู้รับทุน โครงการที่ท่านส่งไป อปท.จะขอปรับงบประมาณตามความเหมาะสม ไม่เป็นภาระกับกองทุนฯและเหมาะสมกับการเงินของกองทุนฯครับ