กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ยกร่างแผน PA พชอ.กงหรา บูรณาการกองทุนตำบล

by twoseadj @11 เม.ย. 65 12:26 ( IP : 171...235 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 85,791 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,613 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,545 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,898 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,214 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 90,139 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 193,559 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 173,649 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,862 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 82,142 bytes.

คณะทำงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดพัทลุง (พี่เลี้ยงกองทุนฯ) สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สนส.ม.อ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่  ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นยกร่างแผนบูรณาการงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ พชอ. ณ ห้องประชุมสหกรการเกษตรกงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยมี นายสมควร  ปล้องอ่อน  นายอำเภอกงกรา  ในนาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกงหรา เผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการ พชอ.กงหรา และผู้แทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 5 กองทุนของ อ.กรงหรา อันประกอบด้วย กองทุนสุขภาพ ทต.กงหรา กองทุนสุขภาพ ทต.คลองทรายขาว กองทุนสุขภาพ ทต.ชะรัด กองทุนสุขภาพ ทต.สมหวัง และกองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม  จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 35 คน

การยกร่างแผนสุขภาพ ระดับอำเภอประเด็น PA หรือการเคลื่อนไหวทางกาย นั้น เป็นแนวคิดใหม่ โดยการให้แต่ละกองทุน ฯมีการจัดทำข้อมูลสถานการณ์เคลื่อนไหวทางกายของแต่ละตำบล และการตั้งเป้าหมายของการเพิ่มกิจกรรมทางกายแต่ละกลุ่มวัย การมีโครงการเน้นการเคลื่อนไหวทางกาย คือ สันทนาการ นัทนาการ สัญจร ทำงานและการออกกำลังกายแบบตามรูปแบบ มีการพูดคุยประเด็นให้ พชอ.กงหรา เข้าใจภาพรวมสถานการณ์ การมีโครงการกิจกรรมทางกายในภาพรวมของอำเภอและมีหลายหน่วยงานใน พชอ.มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการกิจกรรมทางกาย และการรู้ทันหรือเข้าใจกิจกรรมทางกาย มากกว่า ออกกำลังกาย
รายละเอียด แผนกิจกรรทางกาย อ.กงหรา จ.พัทลุง

Relate topics