กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

 • หนังสือลงประเมินผลกองทุน จ.ยะลา

  @29 พ.ค. 63 12:54
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ
 • หนังสือลงประเมินกองทุน_อ.หนองจิก

  @28 พ.ค. 63 10:34
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ
 • หนังสือลงประเมินกองทุน_อ.สะเดา

  @26 พ.ค. 63 12:23
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ
 • หนังสือลงประเมินผลกองทุน จ.พัทลุง ครังที่ 1

  @21 พ.ค. 63 10:31
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ
 • ประชุมผ่านzoomแนวทางทำแผนสุขภาพแก้ปัญหาโควิด-19

  @19 พ.ค. 63 09:29
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ (สถาบันการจัดการสุขภาพ-สจรส.เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพ ประเด็น การแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาโควิด
 • แนวทางการทำงานกองทุนสุขภาพ ปี 64

  @8 พ.ค. 63 09:46
  แนวโน้มการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ระดับประเทศ น่าจะมีการใช้จ่ายเงินสะสม เหลือไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ยังคงใช้ประกาศ ข้อ 23 คือ ไม่จัดสรรแก่กองทุนสุขภาพตำบลที่มีการเหลือไม่เกิน 2 เท่า การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 ส่งผลให้ อปท.มีการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลในการแก้ปัญหามากขึ้นภาพรวมการบริหารกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือลงประเมินผลกองทุน จ.ยะลา

@29 พ.ค. 63 12:54
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

หนังสือลงประเมินกองทุน_อ.หนองจิก

@28 พ.ค. 63 10:34
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

หนังสือลงประเมินกองทุน_อ.สะเดา

@26 พ.ค. 63 12:23
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

หนังสือลงประเมินผลกองทุน จ.พัทลุง ครังที่ 1

@21 พ.ค. 63 10:31
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนากลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาพ (coaching) ของกองทุนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดการประ

ประชุมผ่านzoomแนวทางทำแผนสุขภาพแก้ปัญหาโควิด-19

@19 พ.ค. 63 09:29
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ (สถาบันการจัดการสุขภาพ-สจรส.เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพ ประเด็น การแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาโควิด

แนวทางการทำงานกองทุนสุขภาพ ปี 64

@8 พ.ค. 63 09:46
แนวโน้มการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ระดับประเทศ น่าจะมีการใช้จ่ายเงินสะสม เหลือไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ยังคงใช้ประกาศ ข้อ 23 คือ ไม่จัดสรรแก่กองทุนสุขภาพตำบลที่มีการเหลือไม่เกิน 2 เท่า การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 ส่งผลให้ อปท.มีการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลในการแก้ปัญหามากขึ้นภาพรวมการบริหารกองทุนฯ

หัวข้อทั้งหมด

บันทึกแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี63 (สำหรับพี่เลี้ยงกองทุน)

ลิงก์