กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สจรส.ม.อ. ร่วมกับ สปสช.และสตง . 14 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการใช้เงินฯ

by twoseadj @December,21 2018 11.05 ( IP : 1...188 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,326 bytes.
 • photo , 1370x770 pixel , 172,547 bytes.
 • photo , 1370x770 pixel , 192,362 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 138,616 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,662 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,888 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 178,771 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 126,881 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 116,612 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,032 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,585 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 120,293 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 98,153 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,356 bytes.
 • photo , 1370x770 pixel , 172,547 bytes.
 • photo , 1370x770 pixel , 192,362 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 79,352 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,191 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,572 bytes.
 • photo , 1000x726 pixel , 80,482 bytes.
 • photo , 1000x672 pixel , 94,177 bytes.
 • photo , 1000x693 pixel , 86,844 bytes.
 • photo , 1000x660 pixel , 77,691 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,491 bytes.
 • photo , 1000x765 pixel , 122,192 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 87,073 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,016 bytes.
 • photo , 1000x657 pixel , 97,904 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,299 bytes.
 • photo , 1000x671 pixel , 104,862 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 80,186 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,071 bytes.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา สจรส.ม.อ และ สปสช.เขต 11 และ 12 สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัด จัดประชุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลไกกองทุนสุขภาพตำบลที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และระเบียบภาคปฏิบัติของกองทุน ณ ห้องประชุม 1401 สจรส.ม.อ.
นายเสริมพันธ์ นิลละออง ผู้อำนวยการสำนักคดี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วม การทำงานร่วมกัน ทิศทางการตรวจสอบของ สตง. พบว่า ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 242 (2) สตง.มีหน้าที่ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ เป็นครั้งแรกของการกำหนดหน้าที่ของ สตง. ดังนั้น ทุกโครงการ ต้องมีการประเมินผลที่ชัดเจน เช่น อบรมแล้ว มีคนร่วมเท่าไหร่ และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ปชช.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และข้อ 11 ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐาน

Relate topics