กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

การสมัครสมาชิกเพื่อส่งโครงการขอรับทุน

by twoseadj @3 พ.ย. 62 12:51 ( IP : 171...190 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ถาม-ตอบ Q&A
  • photo  , 1000x666 pixel , 85,759 bytes.
  • photo  , 1000x638 pixel , 113,317 bytes.
  • photo  , 960x1706 pixel , 215,488 bytes.
  • photo  , 960x1706 pixel , 269,373 bytes.
  • photo  , 960x1706 pixel , 247,083 bytes.

การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ถือเป็นสิ่งที่ต้องการหรือปราถนาให้เกิดขึ้น ด้วยเพราะการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้ กลุ่มองค์การ หน่วยงาน ที่มีหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณสุข ในประกาศ ฯ ปี 2561 แบ่งเป็น 2 มิติ คือ
มติแรก คือ การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาปฐมภูมิเชิงรุก
และมิติที่ 2 คือ การจัดกระบวนการ (มีขั้นตอนการทำงานมากว่า 1 กิจกรรม ร้อยเรียงเชื่อมโยงกัน) หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วิธีการเขียนโครงการ มี 3 แบบ
1.เขียนเป็นเอกสารหรือแบบฟอร์เสนอโครงการกองทุนฯ ดาว์นโหลดจากคู่มือและแบบฟอร์ม
2.การติดต่อไปยังกองทุนสุขภาพตำบลที่เราสนใจ เพื่อสร้างสมาชิก(user) และรหัสผ่าน(password) ที่สัมพันธ์หรือผูกกับรหัสเลขสัญญากองทุน หรือ vender ซึ่งปกติจะขึ้นต้นด้วย L.... ระบบออกแบบให้สร้างได้ 9999 สมาชิก เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และการบันทึกผลกิจกรรม การรายงานผลและสรุปผลโครงการผ่านเว็บไซต์
3.หน่วยงานหรือผู้รับทุนที่สนใจเขียนโครงการ สร้างสมาชิกและรหัสผ่านด้วยตัวเอง เพื่อเข้าไปพัฒนาโครงการ และส่งไปขอรับทุนจากกองทุนต่อไป
ขั้นตอนมีดังนี้