กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แจ้งจุดเน้นและแนวทางการบริหารงานกองทุนตำบลและ LTC

by fair_skl12 @3 ธ.ค. 62 08:57 ( IP : 182...100 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 810x583 pixel , 83,144 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารและจุดเน้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. คงมาตรการไม่จัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว (๔๕ บาทต่อประชากร) แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่มีการสะสมเงินคงเหลือมากกว่า ๒ เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา โดยนำเงินที่ไม่จัดสรรคืนกลับเข้าส่วนกลาง ๒. สปสช.พัฒนากลไกพี่เลี้ยงประจำกองทุน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการทำแผนสุขภาพตำบล
๑๖ ประเด็น การจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ และวางระบบการประเมินติดตามโครงการ ท่านสามารถใช้เงินบริหาร ๑๐(๔) ของกองทุนฯเพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชดเชยพาหนะวิทยากร เป็นต้น และทำหน้าที่ประเมินผลโดยให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และกองทุน LTC  จำนวน ๕๐ คะแนน เป็นรายกองทุน ห้วงเวลาการประเมินผล คือ กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป การนิเทศการทำงานกองทุนฯระดับอำเภอในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแบบประเมินที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบเป็นไปสัดส่วนตามขนาดรายได้ไม่ร่วมเงินอุดหนุน ตามประกาศฯ ข้อ ๘ ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในการระบบการจัดสรรเงินภายหลัง สมทบไม่เกินวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมลงรับเงินในระบบบัญชีการเงินโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้(www.localfund.happynetwork.org) ............................

Comment #1
Posted @3 ธ.ค. 62 14:39 ip : 118...23

สิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือฉบับนี้แนบไว้ที่ไหนคะ

Comment #2
Posted @6 ธ.ค. 62 09:31 ip : 122...12

เรียน กองทุนฯเมืองกันตัง เอกสารการประเมินคะแนน ไฟลน์เอกสารประกอบ 2

แสดงความคิดเห็น

« 2573
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง